Trả lời kiến nghị của Ban quản trị nhà chung cư B6 phường Giảng Võ(07/05/2024)

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 09/2024/BQT-B6 ngày 02/4/2024 của Ban quản trị nhà chung cư B6 phường Giảng Võ về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động và quản lý tài chính và Quy chế bầu thành viên Ban quản trị của nhà chung cư B6 phường Giảng Võ.

Tìm theo ngày :