Hướng dẫn Sở Xây dựng tỉnh Long An điều chỉnh giá hợp đồng theo qui định tại Thông tư số 09/2008/TT-BXD(01/12/2008)

Ngày 28/11, Bộ Xây dựng đã có công văn 310/BXD-KTXD hướng dẫn Sở Xây dựng tỉnh Long An điều chỉnh giá hợp đồng theo qui định tại Thông tư số 09/2008/TT-BXD.

Tìm theo ngày :