Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Thanh Hóa

Thứ năm, 05/10/2023 16:35
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Thanh Hóa do Ban Dân nguyện chuyển đến với nội dung kiến nghị: “Câu hỏi số 50: .... Nghiên cứu, rà soát, sớm điều chỉnh hệ thống định mức xây dựng công trình giao thông phù hợp với điều kiện thực tế và nghiên cứu, sớm ban hành cước vận tải hàng hóa bằng ô tô, hướng dẫn áp dụng định mức công tác đào hót đất, đá sụt lở bằng tổ hợp máy đào, máy ủi trong công tác khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm giao thông trên hệ thống đường bộ. Sớm có hướng dẫn về chỗ để xe ô tô giữa người mua, thuê mua căn hộ hoặc diện tích khác trong nhà chung cư với chủ đầu tư”.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 4460/BXD-HĐXD trả lời như sau:

1. Hệ thống định mức xây dựng công trình giao thông

Việc rà soát, cập nhật hệ thống định mức xây dựng do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành đã được quy định tại Điều 22 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Thời gian qua, Bộ Xây dựng đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Giao thông vận tải trong việc rà soát, cập nhật hệ thống định mức xây dựng, định mức dự toán cho các công trình xây dựng đặc thù chuyên ngành giao thông (trong đó có định mức dự toán của các công tác xây dựng như kiến nghị của cử tri tỉnh Thanh Hóa) đáp ứng các yêu cầu về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Định mức dự toán công tác đào hót đất, đá sụt với biện pháp thi công bằng thủ công, bằng máy ủi 110 CV (mã hiệu SF.11110; SF.11120) đã được Bộ Xây dựng ban hành tại Phụ lục VI Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 để phục vụ lập dự toán xây dựng công trình. Trường hợp áp dụng định mức đã được Bộ Xây dựng ban hành nêu trên chưa phù hợp với điều kiện đặc thù của địa phương và thực tế việc khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo giao thông trên hệ thống đường bộ thực hiện đào hót đất, đá sụt lở bằng tổ hợp máy đào, máy ủi (như kiến nghị của cử tri tỉnh Thanh Hóa) phổ biến trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tổ chức xác định, ban hành định mức dự toán cho các công tác đặc thù này và gửi về Bộ Xây dựng để tổng hợp, cập nhật vào cơ sở dữ liệu về hệ thống định mức xây dựng theo quy định tại Điều 20, Điều 22 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP.

Định mức vận chuyển các loại vật liệu và cấu kiện xây dựng đã được Bộ Xây dựng ban hành tại Chương XII Phụ lục II Thông tư số 12/2021/TT-BXD làm cơ sở xác định chi phí vận chuyển vật liệu và cấu kiện xây dựng đến công trình. Việc tổ chức xác định, công bố cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô như kiến nghị của cử tri tỉnh Thanh Hóa thực hiện theo quy định của Luật Giá và các văn bản hướng dẫn.

2. Quy định về chỗ để xe ô tô tại các chung cư

Tại điểm b khoản 1 Điều 101 Luật Nhà ở năm 2014 đã quy định về chỗ để xe ô tô dành cho các chủ sở hữu nhà chung cư như sau: “Đối với chỗ để xe ô tô dành cho các chủ sở hữu nhà chung cư thì người mua, thuê mua căn hộ hoặc diện tích khác trong nhà chung cư quyết định mua hoặc thuê; trường hợp không mua hoặc không thuê thì chỗ để xe ô tô này thuộc quyền quản lý của chủ đầu tư và chủ đầu tư không được tính vào giá bán, giá thuê mua chi phí đầu tư xây dựng chỗ để xe này. Việc bố trí chỗ để xe ô tô của khu nhà chung cư phải bảo đảm nguyên tắc ưu tiên cho các chủ sở hữu nhà chung cư trước sau đó mới dành chỗ để xe công cộng”.

Tại khoản 4 Điều 8 Thông tư số 02/2026/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư quy định: “Trường hợp nhà chung cư có đủ chỗ để xe ô tô dành cho mỗi căn hộ và người mua căn hộ có nhu cầu mua hoặc thuê chỗ để xe này thì chủ đầu tư phải giải quyết bán hoặc cho thuê chỗ để xe này nhưng phải bảo đảm nguyên tắc mỗi chủ sở hữu căn hộ hoặc phần diện tích khác trong nhà chung cư không được mua, thuê vượt quá số lượng chỗ để xe được thiết kế, xây dựng theo dự án được duyệt dành cho một căn hộ hoặc một phần diện tích thuộc sở hữu riêng trong nhà chung cư. Trường hợp nhà chung cư không có đủ chỗ để xe ô tô dành cho mỗi căn hộ thì chủ đầu tư giải quyết bán, cho thuê chỗ để xe này trên cơ sở thỏa thuận của những người mua căn hộ với nhau; trường hợp những người mua căn hộ không thỏa thuận được thì chủ đầu tư giải quyết theo phương thức bốc thăm để được mua, thuê chỗ để xe này; Việc mua bán, cho thuê chỗ để xe ô tô này có thể ghi chung trong hợp đồng mua bán, thuê mua căn hộ hoặc lập một hợp đồng riêng”.

Ngoài ra, tại khoản 4 Điều 1 Thông tư số 06/2019/TT-BXD ngày 31/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến quản lý, sử dụng nhà chung cư đã quy định: Chủ đầu tư có trách nhiệm lưu trữ và bàn giao hồ sơ sao y từ bản chính cho Ban quản trị, trong đó bao gồm bản vẽ mặt bằng khu vực để xe do chủ đầu tư lập trên cơ sở hồ sơ dự án và thiết kế đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, trong đó phân định rõ khu vực để xe cho các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư (bao gồm chỗ để xe thuộc sở hữu chung, chỗ để xe ô tô) và khu vực để xe công cộng.

Như vậy, hiện nay liên quan đến chỗ để xe ô tô dành cho các chủ sở hữu nhà chung cư đã được pháp luật quy định tương đối đầy đủ. Hiện nay, Chính phủ tiếp tục đề xuất quy định về chỗ để xe chung cư vào Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) theo hướng luật hóa các quy định trong Thông tư số 02/2016/TT-BXD để bảo đảm tính pháp lý cao hơn, nhằm hạn chế các tranh chấp liên quan đến chỗ để xe ô tô giữa các chủ đầu tư và các chủ sở hữu nhà chung cư.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4460/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)