Trà lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Tĩnh về việc đề nghị sửa đổi, bổ sung Nghị định số 06/2021/NĐ-CP

Thứ hai, 04/07/2022 16:55
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Tĩnh theo nội dung Văn bản số 487/BDN ngày 14/6/2022 của Ban Dân nguyện với nội dung kiến nghị: Đề nghị sửa đổi, bổ sung Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ theo hướng giao thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu cho cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND cấp tỉnh, đảm bảo thống nhất với quy định tại Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ.

Về nội dung này, Bộ Xây dựng đã có công văn 2424/BXD-GĐ trả lời như sau:

Thẩm quyền thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng của cơ quan chuyên môn về xây dựng quy định tại khoản 2 Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; theo đó, cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kiểm tra các loại công trình xây dựng trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý, trừ các công trình do Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu và các công trình do cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định tại điểm a, điểm b khoản 2 Điều này.

Việc phân định thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu giữa các cơ quan chuyên môn tại Trung ương và địa phương được xây dựng trên nguyên tắc căn cứ vào quy mô, công suất, tầm quan trọng, tính chất kỹ thuật; theo đó, các cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Quản lý công trình xây dựng chuyên ngành thực hiện kiểm tra đối với các công trình có quy mô lớn, tính chất kỹ thuật phức tạp, tầm quan trọng cao, ảnh hưởng lớn đến an toàn cộng đồng (cấp I, cấp đặc biệt); cơ quan chuyên môn về xây dựng tại địa phương thực hiện kiểm tra đối với các công trình còn lại, phù hợp với điều kiện thực tế tại các địa phương, năng lực, kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm quản lý so với số lượng các công trình trên địa bàn.

Về cơ bản, thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu đã được quy định tương đồng với thẩm quyền thẩm định dự án, thẩm quyền thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở quy định tại Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Tuy nhiên, thẩm quyền thẩm định và kiểm tra công tác nghiệm thu cũng có một số nội dung quy định khác nhau như Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh phản ánh do được quy định theo các tiêu chí khác nhau, cụ thể: thẩm quyền thẩm định dự án, thẩm quyền thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở căn cứ vào nhóm dự án hoặc công trình thuộc dự án có nhóm xác định theo quy định tại khoản 8 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14; thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng căn cứ vào cấp công trình xác định theo Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.

Bộ Xây dựng xin ghi nhận ý kiến kiến nghị của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh để nghiên cứu trong quá trình xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật sắp tới. Hiện tại, Bộ Xây dựng đang chủ trì xây dựng Dự thảo Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, dự kiến trình Chính phủ ban hành trong Quý III năm 2022; trong đó sẽ tiếp tục điều chỉnh quy định về thẩm quyền thẩm định dự án, thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở, kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng theo hướng tiếp tục đẩy mạnh phân cấp cho các địa phương, phù hợp với điều kiện thực tế tại các địa phương và đảm bảo tính thống nhất trong việc triển khai thực hiện.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2424/BXD-GĐ.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)