Hướng dẫn một số nội dung liên quan về xây dựng đối với dự án trụ sở cơ quan Hải quan Cảng HKQT Long Thành

Thứ ba, 12/03/2024 17:45
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng vừa có công văn 1078/BXD-HĐXD gửi Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn một số nội dung liên quan về xây dựng đối với dự án trụ sở cơ quan Hải quan Cảng HKQT Long Thành.

1. Về thẩm quyền thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng của Dự án

Căn cứ Báo cáo số 14437/BGTVT-CQLXD ngày 16/12/2023 của Bộ Giao thông vận tải về việc báo cáo của Tổ công tác đối với Dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành, Thông báo kết luận số 05/TB-VPCP ngày 08/01/2024 của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp Tổ công tác Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, căn cứ quy định hiện hành của pháp luật về xây dựng, Cục Quản lý hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 53/HĐXD-DA ngày 15/01/2024 gửi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành của Tổng cục Hải quan hướng dẫn về việc thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Trụ sở cơ quan Hải quan Cảng hàng không quốc tế Long Thành, xác định thẩm quyền thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng của Dự án thuộc Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai.

2. Về tổng mức đầu tư của Dự án

Dự án trụ sở cơ quan Hải quan tại Cảng HKQT Long Thành thuộc dự án thành phần 1 của Dự án đầu tư xây dựng Cảng HKQT Long Thành giai đoạn 1. Tại Quyết định số 1777/QĐ-TTg ngày 11/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sơ bộ tổng mức đầu tư Dự án thành phần 1 là 293,257 tỷ đồng. Tuy nhiên, sơ bộ tổng mức đầu tư của Dự án trụ sở cơ quan Hải quan tại Cảng HKQT Long Thành được Bộ Tài chính phê duyệt tại Quyết định số 2388/QĐ-BTC ngày 17/11/2022 là 407 tỷ đồng, lớn hơn sơ bộ tổng mức đầu tư của Dự án thành phần 1. Do vậy, đề nghị chủ đầu tư rà soát tổng mức đầu tư của dự án đảm bảo phù hợp với mục tiêu, quy mô đầu tư được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Tại khoản 6 Điều 2 Nghị quyết số 94/2015/QH13 của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành quy định“Chính phủ chỉ đạo lập báo cáo nghiên cứu khả thi đối với từng giai đoạn của Dự án và báo cáo Quốc hội thông qua trước khi quyết định đầu tư.”

Tại khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 95/2019/QH14 của Quốc hội về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 đã nêu “… bảo đảm tổng mức đầu tư toàn bộ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành không vượt tổng mức đầu tư theo Nghị quyết số 94/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành”.

Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 50 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 9 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14 quy định “Dự án đầu tư xây dựng được phân chia thành các dự án thành phần khi mỗi dự án thành phần có thể vận hành, khai thác độc lập. Các dự án thành phần sau khi phân chia được quản lý như đối với dự án độc lập”.

Căn cứ các quy định nêu trên, Tổng cục Hải quan cần báo cáo Bộ Tài chính để soát xét quy mô và tổng mức đầu tư của dự án. Trường hợp điều chỉnh dự án dẫn đến phải điều chỉnh dự án thành phần 1 thuộc dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1777/QĐ-TTg ngày 11/11/2020, việc điều chỉnh được thực hiện theo Nghị quyết số 94/2015/QH13 của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành, Nghị quyết số 95/2019/QH14 của Quốc hội về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 và quy định của pháp luật khác có liên quan.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1078/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)