Trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Lâm Đồng gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ hai và kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV

Thứ tư, 30/03/2022 16:53
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Lâm Đồng do Ban Dân nguyện Quốc hội chuyển đến theo văn bản số 19/BDN ngày 10/01/2022 với nội dung kiến nghị: Theo Luật Kiến trúc năm 2019, tại Điều 41. Quy định chuyển tiếp “1. Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị đã được phê duyệt theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục thực hiện đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021”. Tuy nhiên, Thông tư số 08/2021/TT-BXD ngày 02/8/2021 của Bộ Xây dựng có hiệu lực từ ngày 17/9/2021 hướng dẫn phương pháp xác định chi phí lập và tổ chức thực hiện quy chế quản lý kiến trúc, tại Điều 4. Quy định chuyển tiếp “1. Đối với các công việc lập quy chế quản lý kiến trúc đang thực hiện theo hợp đồng đã được ký kết trước thời điểm có hiệu lực của Thông tư này thì thực hiện theo nội dung của hợp đồng đã ký”. Theo 02 quy định nói trên đối với đô thị đã hợp đồng lập Quy chế quản lý kiến trúc thì tiếp tục thực hiện theo hợp đồng, nhưng theo Luật Kiến trúc lại không quy định chuyển tiếp đối với trường hợp này và các địa phương đã có Quy chế quản lý kiến trúc được phê duyệt sẽ hết hiệu lực ngày 31/12/2021. Như vậy, đối với đô thị trên đang tiếp tục lập Quy chế quản lý kiến trúc thì ngay sau khi phê duyệt sẽ hết hiệu lực hoặc sẽ hết hiệu lực khi còn chưa phê duyệt vì chỉ được áp dụng đến ngày 31/12/2021. Do vậy, đề nghị điều chỉnh Thông tư số 08/2021/TT-BXD  ngày 02/8/2021 của Bộ Xây dựng theo hướng đối với các đô thị đang lập Quy chế quản lý kiến trúc theo hợp đồng đã ký trước ngày Thông tư số 08/2021/TT-BXD có hiệu lực thì xác định khối lượng đã thực hiện đến ngày 17/9/2021 làm cơ sở điều chỉnh lập Quy chế quản lý kiến trúc theo Luật Kiến trúc năm 2019.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 1057/BXD-KTXD trả lời như sau:

Luật Kiến trúc năm 2019 quy định về quản lý kiến trúc; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động kiến trúc. Thông tư số 08/2021/TT-BXD ngày 02/8/2021 chỉ quy định về hướng dẫn phương pháp xác định chi phí lập và tổ chức thực hiện quy chế quản lý kiến trúc.

Căn cứ vào các quy định tại Luật Kiến trúc, Thông tư số 08/2021/TT-BXD; tình hình triển khai, thực hiện hợp đồng lập Quy chế quản lý kiến trúc cụ thể tại địa phương, pháp luật về quản lý hợp đồng xây dựng được áp dụng, nội dung hợp đồng đã ký kết, các bên rà soát nội dung công việc để chủ động điều chỉnh nếu cần thiết, thanh toán, quyết toán và thanh lý hợp đồng; đảm bảo tiết kiệm chi phí và hiệu quả của công tác lập quy chế quản lý kiến trúc.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1057/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)