Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng về việc đẩy mạnh phân cấp cho địa phương được phép điều chỉnh quy hoạch

Thứ hai, 25/10/2021 15:41
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Thực  hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại văn bản số 6230/VPCP-QHĐP tháng 9/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng do Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến Thủ tướng Chính phủ sau Kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa XV; Bộ Xây dựng xin phép trả lời các kiến nghị như sau:

1.Nội dung kiến nghị thứ nhất: Cử tri đề nghị Chính phủ xem xét đẩy mạnh phân cấp cho địa phương được phép điều chỉnh quy hoạch ở quy mô nhất định, không ảnh hưởng lớn đến quy hoạch chung và các chỉ tiêu chính của quy hoạch.

Liên quan đến vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 3626/BXD-QHKT ngày 08/9/2021 cho ý kiến về dự thảo Đề án thí điểm một số cơ chế, chính sách mới, có tính đột phá, đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng.  Trên cơ sở tổng hợp các ý kiến Bộ ngành, ngày 27/9/2021 Chính phủ đã có Báo cáo tóm tắt số 356/BC-CP trình Quốc hội về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng trong đó có nội dung: “Trên cơ sở đồ án quy hoạch xây dựng khu chức năng, quy hoạch độ thị thành phố Hải Phòng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Thủ tướng Chính phủ quyết định việc phân cấp cho Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng thực hiện phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng khu chức năng, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị theo trình tự, thủ tục do Thủ tướng Chính phủ quy định và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện”.

2. Nội dung kiến nghị thứ 2: Cử tri phản ánh, các Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu I, khu II, khu III và thiết kế đô thị quận Đồ Sơn đã được phê duyệt đến nay không còn phù hợp với yêu cầu phát triển của địa phương; nhiều nhà nghỉ, khách sạn của các Bộ, ngành Trung ương sử dụng diện tích đất rất lớn, ở các vị trí trung tâm khu du lịch Đồ Sơn nhưng thiếu sự đầu tư cải tạo, sửa chữa, nhiều cơ sở đã xuống cấp nghiêm trọng hoặc để hoang hoá gây lãng phí và ảnh hưởng đến thu hút đầu tư phát triển du lịch. Cử tri đề nghị Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương nghiên cứu sớm có cơ chế tháo gỡ vướng mắc trong quá trình xử lý các khu đất (nhà khách, nhà nghỉ, khách sạn) sử dụng không hiệu quả trên địa bàn quận, tạo điều kiện để quận Đồ Sơn và thành phố Hải Phòng có quỹ đất để thu hút đầu tư phát triển hạ tầng Khu du lịch quốc tế Đồ Sơn.

Căn cứ các quy định pháp luật về Quy hoạch đô thị và Quy hoạch xây dựng, các Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu I, khu II, khu III và thiết kế đô thị quận Đồ Sơn được lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch trên thuộc trách nhiệm của UBND quận Đồ Sơn và UBND thành phố Hải Phòng. Việc điều chỉnh quy hoạch, triển khai đầu tư, quản lý đất đai các khu vực trên phải căn cứ vào Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 (đang trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt). Sau khi điều chỉnh quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, UBND thành phố Hải Phòng cần chỉ đạo UBND quân Đồ Sơn và các đơn vị có liên quan nghiên cứu, điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 và Quy hoạch chi tiết 1/500 đảm bảo hiệu quả sử dụng đất, phù hợp yêu cầu phát triển hạ tầng khu du lịch quốc tế Đồ Sơn theo định hướng Quy hoạch chung được duyệt làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành.

Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/102017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “ Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự công lập”, liên quan đến quy hoạch tại khu vực Đồ Sơn và chuyển đơn công lập về địa phương, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 4171/BXD-TCCB ngày 07/10/2021 trong đó đề nghị UBND thành phố Hải Phòng tiếp nhận nguyên trạng Trung tâm Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp Đồ Sơn về trực thuộc UBND thành phố Hải Phòng để quản lý và sử dụng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4367/BXD-QHKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)