Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Nam gửi tới Quốc hội trước Kỳ họp thứ 11

Thứ năm, 15/07/2021 17:22
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Theo phản ánh của cử tri tỉnh Quảng Nam, hiện nay, nhà ở của nhân dân theo Chương trình 134 đã xuống cấp, hư hỏng, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn nên không thể cải tạo, sửa chữa được. Cử tri đề nghị Chính phủ xem xét có chính sách hỗ trợ sửa chữa để người dân có nhà ở ổn định.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 2738/BXD-QLN trả lời như sau:

Ngày 20/7/2004, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg để thực hiện một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn nhằm mục đích cùng với việc thực hiện các chương trình kinh tế- xã hội, Nhà nước trực tiếp hỗ trợ hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo để có điều kiện phát triển sản xuất, cải thiện đời sống, sớm thoát nghèo. Thủ tướng Chính phủ đã giao Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện và định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ và đến cuối năm 2006 phải cơ bản thực hiện xong các chính sách được quy định tại Quyết định này.

Lĩnh vực do Bộ Xây dựng phụ trách không có chính sách dân tộc riêng mà chỉ có chính sách áp dụng chung cho cả nước, trong đó có đồng bào vùng cao, vùng sâu, vùng xa và các hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số nghèo. Để hỗ trợ các hộ nghèo có nhà ở ổn định, an toàn, từng bước nâng cao mức sống, góp phần xoá đói, giảm nghèo bền vững, sau khi kết thúc chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ với kết quả thực hiện hỗ trợ cho khoảng 531.600 hộ nghèo (đạt tỷ lệ 107% so với số hộ phê duyệt ban đầu trong Đề án) có nhà ở an toàn, ổn định, ngày 10/8/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg về việc hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015. Chương trình hỗ trợ này được thực hiện đến hết năm 2020 và đã hỗ trợ được khoảng 118.000 hộ nghèo xây dựng, sửa chữa nhà ở (đạt 50% kế hoạch).

Hiện nay, theo quy định tại Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg, Chương trình đã kết thúc tại thời điểm 31/12/2020, Bộ Xây dựng đang phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách mới cho Chương trình hỗ trợ hộ nghèo xây dựng  nhà ở giai đoạn 2021-2025.

Ngoài các chính sách hỗ trợ về nhà ở cho các hộ nghèo khu vực nông thôn theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, ngày 19/6/2020, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 120/2020/QH14 phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, theo đó có nội dung về hỗ trợ nhà ở tại Báo cáo nghiên cứu khả thi đang được Ủy ban dân tộc trình Hội đồng thẩm định nhà nước phê duyệt với mức hỗ trợ nhà ở dự kiến là 80 triệu đồng/hộ (40 triệu hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách trung ương, 25 triệu vốn vay ưu đãi, còn lại là huy động từ cộng đồng).


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2738/BXD-QLN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)