Kết quả nghiên cứu KHCN
 

Ngày 27/7/2015, Hội đồng KHKT chuyên ngành Bộ Xây dựng đã họp nghiệm thu đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng chương trình: Biên soạn tài liệu bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho cán bộ làm công tác tài chính, kế toán các đơn vị sự nghiệp ngành Xây dựng” mã số RD 66-13 do Học viện Cán bộ Quản lý Xây dựng & Đô thị (AMC) chủ trì thực hiện. TS. Nguyễn Trung Hòa - Vụ trưởng Vụ KHCN & Môi trường, Bộ Xây dựng làm Chủ tịch Hội đồng.

 

Ngày 22/7/2015, Hội đồng KHKT chuyên ngành Bộ Xây do TS. Nguyễn Trung Hòa - Vụ trưởng Vụ KHCN & Môi trường, Bộ Xây dựng làm Chủ tịch Hội đồng đã họp nghiệm thu hai đề tài do CONINCO chủ trì thực hiện.

 

Chiều ngày 22/7/2015 tại Trụ sở cơ quan Bộ Xây dựng, Hội đồng KHKT chuyên ngành Bộ Xây dựng đã tổ chức nghiệm thu các kết quả của Đề tài “Biên soạn sổ tay hướng dẫn quy hoạch chiếu sáng đô thị” do Công ty Cổ phần tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng (CONINCO) thực hiện. TS. Nguyễn Trung Hòa - Vụ trưởng Vụ KHCN và Môi trường Bộ Xây dựng làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

 

Ngày 21/7/2015, Hội đồng KHKT chuyên ngành Bộ Xây dựng đã họp nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu, đánh giá tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch cán bộ công chức, viên chức ngành Xây dựng đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2011 – 2020. Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn cán bộ công chức, viên chức làm cơ sở cho công tác đào tạo bồi dưỡng theo hướng chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa và hội nhập quốc tế” mã số RD 26-12 do AMC chủ trì thực hiện. TS. Nguyễn Trung Hòa - Vụ trưởng Vụ KHCN & Môi trường, Bộ Xây dựng làm Chủ tịch Hội đồng.

 

Ngày 20/7/2015, Hội đồng KHKT chuyên ngành Bộ Xây dựng đã họp nghiệm thu Nhiệm vụ “ Xây dựng kế hoạch triển khai quy hoạch các vùng kinh tế trọng điểm (KTTĐ) tính đến các yếu tố biến đổi khí hậu (BĐKH) - đề tài do Viện Quy hoạch đô thị & nông thôn Quốc gia VIUP chủ trì thực hiện. TS. Nguyễn Trung Hòa, Vụ trưởng Vụ KHCN & Môi trường, Bộ Xây dựng làm Chủ tịch Hội đồng.

 

Ngày 16/7/2015, Hội đồng KHKT chuyên ngành Bộ Xây dựng đã họp nghiệm thu 03 đề tài của Hội Môi trường Xây dựng Việt Nam, các đề tài do PGS.TS Nguyễn Việt Anh làm chủ nhiệm. Cuộc họp diễn ra với sự chủ trì của TS. Nguyễn Trung Hòa - Vụ trưởng Vụ KHCN & Môi trường, Bộ Xây dựng.

 

Ngày 15/7/2015, Hội đồng KHKT Bộ Xây dựng đã tổ chức nghiệm thu 02 nhiệm vụ khoa học cấp Bộ do Viện Khoa học và Công nghệ xây dựng thực hiện. TS. Nguyễn Trung Hòa - Vụ trưởng Vụ KHCN và Môi trường làm Chủ tịch Hội đồng.

 

Ngày 9/7/2015, tại Bộ Xây dựng, Hội đồng KHKT chuyên ngành Bộ Xây dựng đã họp nghiệm thu Dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN...: 2015 “Vật liệu chịu lửa không định hình - Phương pháp thử” (mã số TC 86-14), và “Vữa chịu lửa - Phương pháp thử” (mã số TC 87-14) - hai đề tài đều do Trung tâm Vật liệu chịu lửa & chống cháy, Viện Vật liệu Xây dựng chủ trì thực hiện. TS. Nguyễn Trung Hòa - Vụ trưởng Vụ KHCN & Môi trường, Bộ Xây dựng làm Chủ tịch Hội đồng.

 

Chiều ngày 8/7/2015, tại Bộ Xây dựng, Hội đồng Khoa học kỹ thuật chuyên ngành Bộ Xây dựng đã tiến hành nghiệm thu kết quả của các đề tài biên soạn tiêu chuẩn TCVN về tiết kiệm năng lượng do Viện KHCN Xây dựng thực hiện. TS. Nguyễn Trung Hòa - Vụ trưởng Vụ KHCN & Môi trường, Bộ Xây dựng làm Chủ tịch Hội đồng.

 

Sáng ngày 08/7/2015, Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu kết quả của Dự án sự nghiệp kinh tế “Thiết kế điển hình công trình cấp xã phục vụ mô hình nông thôn mới. Hạng mục đường giao thông nông thôn”. TS. Nguyễn Trung Hòa - Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường Bộ Xây dựng làm Chủ tịch Hội đồng.

    Trang   ‹‹ Trước 8 9 10 11 12 13 14 15 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE