Ấn phẩm thông tin XDCB&KHCN
 

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

- Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.

- Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030. 

 

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Thủ tướng Chính phủ có Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên đến năm 2030.

- Thủ tướng Chính phủ có Quyết định Phê duyệt đề án “Chính sách phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, gắn phát triển kết cấu hạ tầng trong nước với mạng lưới hạ tầng trong các liên kết khu vực”.

 

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Thủ tướng có Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư 04 dự án xây dựng công trình thể thao của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam.

- Bộ Xây dựng có Thông tư hướng dẫn hợp đồng thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình.

 

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Thủ tướng chính phủ có Quyết định phê duyệt đề án áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình.

- Thủ tướng Chính phủ có Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt nhà tù Sơn La, tỉnh Sơn La.

- Thủ tướng Chính phủ có Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Thuận đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

 

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Thủ tướng Chính phủ có Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035

 

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Thủ tướng Chính phủ có Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

- Chính phủ ban hành quy định về các cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020.

 

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Thủ tướng Chính phủ có Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang gắn với phát triển du lịch đến năm 2025.

- Thủ tướng Chính phủ có Quyết định Phê duyệt Quy hoạch cấp nước vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Bộ Xây dựng có Thông tư Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

 

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Thủ tướng Chính phủ có Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Đầu tư xây dựng Khu trung tâm lễ hội thuộc Khu di tích lịch sử - văn hóa thời Trần tại tỉnh Nam Định”.

- Thủ tướng Chính phủ có Quyết định Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

 

Văn bản các cơ quan Trung Ương

- Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị tỉnh Quảng Trị đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

- Thủ tướng Chính phủ có Quyết định phê duyệt quy hoạch quản lý chất thải rắn vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2030.

- Thủ tướng Chính phủ có Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt An toàn khu (ATK) Định Hóa gắn với phát triển du lịch Thái Nguyên đến năm 2030.

 

 Văn bản các cơ quan Trung ương

- Thủ tướng Chính phủ có Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Sapa, tỉnh Lào Cai đến năm 2030.

- Bộ Xây dựng có Quyết định về việc ban hành quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức.

    Trang   ‹‹ Trước 7 8 9 10 11 12 13 14 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE