Ấn phẩm thông tin XDCB&KHCN
 

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Nghị định số 42/2009/NĐ-CP của Chính phủ về việc phân loại đô thị.

- Thông tư số 03/2009/TT- BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất.

- Thông tư số 88/2009/TT- BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 27/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007 và Thông tư số 130/2007/TT-BTCngày 02/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư

- Thông tư liên tịch số 08/2009/TTLT-BXD-BTCBKHĐT- BNNPTNT-NHNN hướng dẫn thực hiện Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở.

- Quyết định số 495/QĐ- BXD của Bộ Xây dựng ban hành Chương trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 20/4/2009 của Chính phủ và các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo và nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp tập trung, người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị.

 

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Nghị quyết số 18/NQ-CP của Chính phủ về một số cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo và nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp tập trung, người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị.

- Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg ngày 24/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề thuê.

- Quyết định số 66/2009/QĐ-TTg ngày 24/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp thuê.

- Quyết định số 67/2009/QĐ-TTg ngày 24/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị.

- Thông tư số 07/2009/TT-BXD ngày 28/4/2009 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn một số nội dung về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thuỷ điện Sơn La.

 

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Nghị định số 35/2009/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Tài nguyên và Môi trường.

- Quyết định số 387/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang, tỉnh Quảng Nam đến năm 2025.

- Quyết định số 497/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ lãi suất vốn vay mua máy móc thiết bị, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp và vật liệu xây dựng nhà ở khu vực nông thôn.

- Thông tư số 05/2009/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình.

- Thông tư số 06/2009/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung của Quy chế quản lý trụ sở, nhà làm việc các đơn vị sự nghiệp công lập ban hành kèm theo Quyết định số 141/2008/QĐ-TTg ngày 22/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

- Thông tư liên tịch số 04/2009/TTLT/BXD-BCA của Bộ Xây dựng và Bộ Công an hướng dẫn thực hiện việc cấp nước phòng cháy, chữa cháy tại đô thị và khu công nghiệp.

 

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Thông tư số 03/2009/TT – BXD của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

- Quyết định số 342/QĐ - BXD của Bộ Xây dựng ban hành tạm thời Quy chế Quản lý người đại diện phần vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác của các Tổng công ty, Công ty độc lập trực thuộc Bộ Xây dựng.

- Thông tư số 36/2009/TT- BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 115/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi.

- Thông tư liên tịch số 40/2009/TTLT-BTC–BTN &MT của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên & Môi trường hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với các nhiệm vụ chi thuộc lĩnh vực địa chất và khoáng sản.

 

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Nghị định số 24/2009/NĐ- CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

- Quyết định số 34/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển Vành đai kinh tế ven biển Vịnh Bắc Bộ đến năm 2020.

- Chỉ thị số 01/CT-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn - vệ sinh lao động trong ngành Xây dựng.

 

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Nghị định số 09/2009/NĐ-CP của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác.

- Nghị định số 23/2009/NĐ-CP của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý, phát triển nhà và công sở.

- Thông tư số 01/2009/TT-BXD của Bộ Xây dựng Quy định một số nội dung về cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và hướng dẫn mẫu hợp đồng mua bán căn hộ nhà chung cư trong dự án đầu tư xây dựng của tổ chức kinh doanh nhà ở.

- Thông tư số 02/2009/TT-BXD về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung điểm 2 Mục II Thông tư số 04/2004/TT-BXD ngày 07/7/2004 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Quyết định 78/2004/QĐ-TTg ngày 7/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung một số cơ chế chính sách để đẩy nhanh tiến độ xây dựng cụm tuyến dân cư và nhà ở tại các tỉnh thường xuyên ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long.

- Thông tư số 02/2009/TT- BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lập kế hoạch đấu thầu.

 

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Nghị định số 07/2009/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản.

- Nghị định số 12/2009/NĐ- CP của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình - Quyết định số 220/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030.

- Thông tư số 27/2009/TT- BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc giãn thời hạn nộp thuế thu nhập cá nhân.

 

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Nghị quyết số 33/2008/NQ- CP của Chính phủvề thực hiện thí điểm một số thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng đối với dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp.

- Quyết định số 16/2008/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn cấp nước.

- Quyết định số 51/2008/QĐ-BCT của Bộ Công thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy Vật liệu nổ công nghiệp.

- Quyết định số 16/2008/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Môi trường.

- Thông tư số 02/2009/TT-NHNN của Ngân hàng nhà nước Việt Nam quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức và cá nhân vay vốn ngân hàng để sản xuất - kinh doanh.

 

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Nghị định số 121/2008/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động đầu tư trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông.

- Nghị định số 124/2008/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Nghị định số 128/2008/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2008.

- Chỉ thị số 1940/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về nhà, đất liên quan đến tôn giáo.

- Quyết định số 47/2008/QĐ-BCT của Bộ Công thương Phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nhóm khoáng chất nguyên liệu đá vôi trắng (đá hoa), felspat, cao lanh và magnezit đến năm 2015, có xét đến năm 2025.

 

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Nghị định số 126/2008/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

- Thông tư số 120/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về thanh toán, quyết toán vốn đầu tư các dự án đầu tư xây dựng của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài.

- Quyết định số 1744/2008/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Mẫu hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ.

    Trang   ‹‹ Trước 26 27 28 29 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE