Ấn phẩm thông tin XDCB&KHCN
 

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Quyết định số 2376/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Định hướng quy hoạch địa điểm lưu giữ, chôn cất chất thải phóng xạ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Quyết định số 124/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025.

- Quyết định số 127/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát triển ứng dụng bức xạ trong công nghiệp và các ngành kinh tế - kỹ thuật khác đến năm 2020.

- Thông tư số 01/2011/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết kiểm tra về công tác đấu thầu.

 

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Quyết định số 45/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng Tây Nguyên đến năm 2030.

- Quyết định số 86/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tài chính phục vụ di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị.

- Thông tư số 23/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí lập và thẩm định đề án phân loại đô thị.

- Thông tư số 24/2010/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc tổ chức triển khai đầu tư xây dựng Khu xử lý chất thải rắn vùng liên tỉnh.

 

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Nghị quyết số 55/NQ-CP của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng.

- Quyết định số 2281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011 – 2015.

- Chỉ thị số 2178/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quy hoạch.

- Thông tư số 201/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính Quy định mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với vật tư, thiết bị nhập khẩu để phục vụ dự án chế tạo thiết bị sản xuất vật liệu xây dựng không nung nhẹ và sản xuất gạch xi măng – cốt liệu công suất từ 7 triệu viên quy tiêu chuẩn/năm trở lên.

- Thông tư số 23/2010/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định điều kiện năng lực của tổ chức và cá nhân thực hiện tư vấn đánh giá dự án đầu tư.

 

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Nghị định số 113/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường

- Nghị định số 114/2010/NĐ-CP của Chính phủ về bảo trì công trình xây dựng.

- Quyết định số 2147/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình quốc gia chống thất thoát, thất thu nước sạch đến năm 2025.

- Thông tư số 22/2010/TT-BXD của Bộ Xây dựng Quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình.

 

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Quyết định số 71/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thí điểm đầu tư theo hình thức đối tác công - tư.

- Quyết định số 2065/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch cấp nước Vùng kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020.

- Quyết định số 2066/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch thoát nước Vùng kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020.

- Quyết định số 1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Điều chỉnh cơ chế, chính sách thực hiện các dự án đầu tư thuộc Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long.

- Thông tư số 21/2010/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.

 

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Quyết định số 1961/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp giai đoạn 2010 - 2015”.

- Quyết định số 1979/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu công nghệ cao Đà Nẵng.

- Quyết định số 1995/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch nghĩa trang Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050.

- Thông tư số 19/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị.

- Thông tư số 20/2010/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn thí điểm xây dựng và công bố một số chỉ số đánh giá thị trường bất động sản.

- Thông tư số 21/2010/TT- BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

 

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Quyết định số 1873/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Quy hoạch xây dựng khu xử lý chất thải rắn Vùng kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020.

- Quyết định số 1874/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt định hướng phát triển chiếu sáng đô thị Việt Nam đến năm 2025.

- Thông tư số 18/2010/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn trong hoạt động xây dựng.

- Thông tư số 34/2010/TT-BCT của Bộ Công Thương Quy định về Quản lý an toàn đập của công trình thủy điện.

 

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Quyết định số 60/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011-2015.

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

- Thông tư số 17/2010/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.

- Thông tư 16/2010/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định trình tự, thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

- Thông tư liên tịch số 20/2010/TTLT-BKH-BTC của liên bộ Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu để đăng tải trên Báo Đấu thầu.

 

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Quyết định số 1685/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng Nam Hà Tĩnh – Bắc Quảng Bình đến năm 2030.

- Quyết định số 1689/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch

chung xây dựng Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam.

- Thông tư số 21/2010/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng không yêu cầu phải lập dự án.

 

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Quyết định số 1605/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011 – 2015.

- Thông tư 14/2010/TT-BXD của Bộ Xây Dựng Quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng gạch ốp lát.

- Thông tư số 15/2010/TT-BXD của Bộ Xây dựng Quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị.

- Thông tư số 16/2010/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số

nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.

- Thông tư số 131/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam.

- Quyết định số 788/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng công bố Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình.

    Trang   ‹‹ Trước 22 23 24 25 26 27 28 29 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE