Ấn phẩm thông tin XDCB&KHCN
 

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Nghị định số 53/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

- Quyết định số 37/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam.

- Quyết định số 1081/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

- Thông tư số 16/2011/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai.

- Thông tư số 07/2011/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí lập, công bố Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị.

 

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Nghị quyết số 80/NQ-CP của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ 2011 đến

2020.

- Nghị định số 43/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

- Thông tư số 17/2011/TT-BTNMT quy định về quy trình kỹ thuật thành lập bản đồ môi trường (không khí, nước mặt lục địa, nước biển).

- Quyết định số 554/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng ban hành Quy chế đánh giá kiến trúc sư ASEAN.

 

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Quyết định số 735/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ đến năm 2020.

- Quyết định số 798/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình đầu tư xử lý chất thải rắn giai đoạn 2011 - 2020.

- Quyết định số 841/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam.

- Thông tư số 71/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc trích lập, quản lý, sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng theo Nghị định số 42/2010/NĐ-CP của Chính phủ.

- Thông tư số 05/2011/TT-BXD của Bộ Xây dựng Quy định việc kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công tác khảo sát lập bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch và thiết kế xây dựng.

 

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Nghị định số 30/2011/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý và bảo vệ hành lang an toàn kỹ thuật của hệ thống anten quân sự.

- Quyết định số 638/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2015, định hướng đến năm 2020.

- Chỉ thị số 734/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh công tác quản lý đối với gói thầu EPC.

 

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Quyết định số 581/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế  - xã hội tỉnh Kon Tum đến năm 2020

- Thông tư số 15/2011/TT-BCT của Bộ Công thương quy định thủ tục đăng ký danh mục hàng nhập khẩu, hàng tạm nhập tái xuất, hàng thanh lý của các nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam.

- Thông tư số 50/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước.

- Chỉ thị của Bộ Xây dựng về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2011 và kế hoạch 5 năm (2011-2015) theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

- Quyết định số 386/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch hệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu vực dân cư, khu công nghiệp lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy đến năm 2030.

 

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Nghị định số 29/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.

- Quyết định số 495/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị đến năm 2025 Quyết định số 579/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011 – 2020.

- Thông tư số 03/2011/TT - BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn hoạt động kiểm định, giám định và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng.

 

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Nghị định số 21/2011/NĐ-CP của Chính phủ ban hành Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Thông tư số 01/2011/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức KH&CN có vốn đầu tư nước ngoài, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức KH&CN nước ngoài tại Việt Nam.

- Thông tư số 02/2011/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và công bố chỉ số giá xây dựng.

- Thông tư 09/2011/TT-BTNMT về Quy định đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về đo đạc đất đai phục vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Quyết định số 334/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Uỷ ban Giám sát của Việt Nam để thực hiện Thoả thuận thừa nhận lẫn nhau về dịch vụ Kiến trúc trong ASEAN.

 

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Quyết định số 14/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước.

- Quyết định số 344/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Sông Đà.

- Quyết định số 345/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Phát triển Nhà và đô thị.

- Thông tư số 15/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập, tổ chức, hoạt động, quản lý và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp.

- Thông tư số 19/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước.

- Thông tư liên tịch số 27/2011/TTLT-BTC-BLĐTBXH Quy định về nội dung và mức chi xây dựng danh mục thiết bị dạy nghề trình độ sơ cấp nghề, trung cấp nghề, cao đẳng nghề.

- Chỉ thị số 02/CT- BXD của Bộ Xây dựng về việc tăng cường thực hiện các quy định đảm bảo An toàn.

- Vệ sinh lao động và Phòng chống cháy nổ trong ngành Xây dựng.

 

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Chỉ thị số 01/CT-BXD của Bộ Xây dựng về thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội và Chương trình hành động của Bộ Xây dựng.

- Quyết định số 214/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng ban hành Chương trình hành động về triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội.

- Thông tư số 02/2011/TT-BXD của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định và công bố chỉ số giá xây dựng.

- Quyết định số 212/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin

trong hoạt động của cơ quan Bộ Xây dựng giai đoạn 2011-2015.

 

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Nghị định số 13/2011/NĐ-CP của Chính phủ về An toàn công trình dầu khí trên đất liền.

- Quyết định số 03/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn tại Ngân hàng thương mại.

- Quyết định số 188/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế quản lý và thực hiện Dự án thủy điện Lai Châu.

- Quyết định số 193/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Lai Châu.

- Thông tư số 10/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính Quy định về quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án của các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

- Thông tư liên tịch số 07/2011/TTLT-BNNPTNTBTNMT của liên Bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn một số nội dung về giao rừng, thuê rừng gắn liền với giao đất, thuê đất lâm nghiệp.

    Trang   ‹‹ Trước 21 22 23 24 25 26 27 28 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE