Ấn phẩm thông tin XDCB&KHCN
 

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Nghị định số 22/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

- Chỉ thị số 09/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý nhà nước đối với công tác điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế.

- Quyết định số 366/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012 - 2015.

- Quyết định số 371/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chi tiết hệ thống đường ngang nối với đường Hồ Chí Minh.

- Quyết định số 1092/QĐ-BCT của Bộ Công thương phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp Vùng kinh tế trọng điểm Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
 

 

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Nghị định số 15/2012/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản.

- Quyết định số 296/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Năm Căn, tỉnh Cà Mau đến năm 2030.

- Quyết định số 319/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Gia Lai đến năm 2020.
 

 

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Quyết định số 194/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chi tiết đường Hồ Chí Minh.

- Quyết định số 221/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020.

- Quyết định số 222/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Chỉ thị số 07/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp.
 

 

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Quyết định số 11/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển giao thông vận tải vùng kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

- Quyết định số 09/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi một số điều của Quyết định 204/ 2005/QĐ-TTg về việc điều chỉnh, bổ sung đối tượng và cơ chế vay vốn xây dựng nhà ở thuộc Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng thường xuyên ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long.

- Quyết định số 195/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020.

- Thông tư số 11/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn miễn thuế xuất khẩu đối với hàng hóa là vật liệu xây dựng đưa từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan để xây dựng, sửa chữa và bảo dưỡng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội chung trong khu phi thuế quan.

- Thông tư số 23/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép quy hoạch.

 

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Chỉ thị số 03/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước.

- Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tham vấn cộng đồng doanh nghiệp về các thỏa thuận thương mại quốc tế.

- Quyết định số 125/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, tỉnh Hà Giang đến năm 2030.

- Quyết định số 127/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng Nam Phú Yên – Bắc Khánh Hòa đến năm 2025.

- Quyết định số 170/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể hệ thống xử lý chất thải rắn y tế nguy hại đến năm 2025.
 

 

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Quyết định số 03/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 87/2004/QĐ-TTg.

- Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp triển khai chủ trương chủ động và tích cực hội nhập quốc tế.

- Chỉ thị số 02/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản.

- Quyết định số 27/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2015.

- Quyết định số 45/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2020.

- Quyết định số 79/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án sắp xếp, ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên đến năm 2015.
 

 

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Nghị định số 124/2011/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 117/2007/NĐ- CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch.

- Quyết định số 2427/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chiến lược khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Thông tư số 44/2011/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường QCVN 41: 2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đồng xử lý chất thải nguy hại trong lò nung xi măng.

 

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Quyết định số 2424/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Cha Lo, tỉnh Quảng Bình đến năm 2030.

- Quyết định số 2139/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu.

- Quyết định số 2423/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 Khu công nghệ cao Đà Nẵng.

- Chỉ thị số 2196/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp tăng cường quản lý thị trường bất động sản.
 

 

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Quyết định số 2082/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch xây dựng Vùng Nam Nghệ An - Bắc Hà Tĩnh đến năm 2025.

- Quyết định số 2093/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất trong năm 2011 và năm 2012 đối với một số tổ chức kinh tế.

- Quyết định số 2127/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

- Thông tư số 14/2011/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư.

- Quyết định số 986/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chương trình đầu tư xử lý chất thải rắn giai đoạn 2011-2020.

 

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Nghị quyết số 30c/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thế cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020.

- Nghị định số 101/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 08/2011/QH13 của Quốc hội về ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân.

- Quyết định số 2060/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung Thành phố Đà Lạt đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

- Thông tư Liên tịch số 13/2011/TTLT-BXD-BNNPTNT-BTN&MT của Bộ Xây dựng - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới.

    Trang   ‹‹ Trước 19 20 21 22 23 24 25 26 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE