Ấn phẩm thông tin XDCB&KHCN
 

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Nghị quyết số 40/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Thông báo kết luận của Bộ Chính trị về Đề án “Đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công”.

- Nghị định số 64/2012/NĐ-CP của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng.

- Nghị định số 67/2012/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.

- Nghị định số 68/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng.

- Quyết định số 36/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy Chế Tổ chức Giải thưởng Quốc gia về chất lượng công trình xây dựng.

 

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Quyết định số 1083/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch tổng thể bảo tồn, cải tạo và phát huy giá trị Khu di tích thành Cổ Loa.

- Thông tư số 15/2012/TT-BKHCN quy định về tổ chức và hoạt động của Ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại.

- Thông tư số 127/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình thủ tục công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp.

- Thông tư số 04/2012/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được.

- Quyết định số 1951/QĐ-BGTVT ban hành Quy định tạm thời về kỹ thuật thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông xi măng trong xây dựng công trình giao thông.

 

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Nghị định số 60/2012/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 29/2012/QH13 về ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân.

- Quyết định số 929/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011 - 2015”.

- Quyết định số 958/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia giai đoạn 2011 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

- Chỉ thị số 01/CT-BXD của Bộ Xây dựng về tăng cường thực hiện công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật Văn bản của địa phương.

- Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành Quy định một số cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2012 – 2015.

- Quyết định số 19/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Quy định về hạn mức giao đất ở mới; hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp thửa đất trong khu dân cư có đất ở và đất vườn, ao liền kề; kích thước, diện tích đất ở tối thiểu được tách thửa cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Quyết định số 20/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Quy định về quản lý, sử dụng công sở, trụ sở, nhà làm việc thuộc sở hữu nhà nước giao cho các cơ quan hành chính, tổ chức, cơ quan, đơn vị quản lý sử dụng trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 

 

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Quyết định số 30/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 – 2015.

- Quyết định số 936/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên đến năm 2020.

- Quyết định số 939/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020.

- Quyết định số 943/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Đông Nam Bộ đến năm 2020.
 

 

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Nghị định số 55/2012/NĐ-CP của Chính phủ Quy địnhvề thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

- Quyết định số 801/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh An Giang đến năm 2020.

- Quyết định số 851/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Hòn La, tỉnh Quảng Bình đến năm 2030.

- Thông tư số 03/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 66/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc áp dụng Luật Cán bộ, công chức đối với các chức danh chủ sở hữu và người được cử làm đại diện chủ sở hữu phần vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước.

 

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Quyết định số 26/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia.

- Quyết định số 704/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đổi mới quản trị doanh nghiệp theo thông lệ kinh tế thị trường.

- Quyết định số 716/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thí điểm giải pháp hỗ trợ hộ nghèo nâng cao điều kiện an toàn chỗ ở, ứng phó với lũ, lụt vùng Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung.

- Quyết định số 729/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch cấp nước thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025.

- Thông tư số 02/2012/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về bảo trì công trình dân dụng, công trình công nghiệp vật liệu xây dựng và công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.

 

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Quyết định số 23/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước tại các xã, phường, thị trấn.

- Quyết định số 671/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 470/2012/NQ-UBTVQH13 ngày 27/02/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về xây dựng và phát triển các khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu.

- Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

- Chỉ thị số 18/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 và đẩy mạnh đào tạo theo nhu cầu phát triển của xã hội giai đoạn 2011 – 2015.

- Thông tư liên tịch số 90/2012/TTLT – BTC – TTCP của Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ về Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước.
 

 

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Nghị quyết số 13/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường.

- Quyết định số 21/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp.

- Quyết định số 545/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Qy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020.

- Thông tư số 01/2012/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép thầu và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam

- Thông tư số 04/2012/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định tiêu chí xác định cơ sở gây ô nhiễm môi trường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

- Thông tư số 83/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường.

 

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Quyết định số 423/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020.

- Quyết định số 450/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Tài chính đến năm 2020.

- Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung.

- Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát thực hiện quy hoạch sân golf theo Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 26/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

- Thông tư số 03/2012/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định việc quản lý, sử dụng đất vùng bán ngập lòng hồ thủy điện, thủy lợi.

 

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Nghị định số 29/2012/NĐ-CP của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

- Nghị định số 36/2012/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ.

- Quyết định số 418/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011 – 2020.

- Quyết định số 419/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập.

- Quyết định số 432/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020.

- Quyết định số 1781/QĐ-BCT của Bộ Công thương phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành sản xuất thiết bị xây dựng giai đoạn 2009 - 2020, có xét đến năm 2020.
 

    Trang   ‹‹ Trước 18 19 20 21 22 23 24 25 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE