Ấn phẩm thông tin XDCB&KHCN
 

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Quyết định số 1114/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Miền Trung đến năm 2020.

- Thông tư số 11/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định chế độ báo cáo về tình hình triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án bất động sản.

- Thông tư số 12/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành Quy định tổ chức giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng.

 

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Nghị định số 84/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phát triển và quản lý nhà ở tái định cư

- Quyết định số 1113/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị mới Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2030

- Thông tư số 10/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng
 

 

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Quyết định số 1063/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Nhiệm vụ Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đến năm 2030.

- Quyết định số 1064/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Trung du và Miền núi phía Bắc đến năm 2020.

- Thông tư số 09/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở.

 

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Nghị định số 62/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng.

- Quyết định số 980/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030.

 

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Quyết định số 917/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hòa Bình đến năm 2020.

- Quyết định số 527/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng ban hành Chiến lược phát triển khoa học công nghệ ngành Xây dựng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Thông tư số 12/2013/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải quy định về sử dụng kết cấu mặt đường bê tông xi măng trong đầu tư xây dựng công trình giao thông.

 

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Quyết định số 824/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1:2.000 Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

- Quyết định số 825/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang đến năm 2025.

- Quyết định số 840/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ Điều chỉnh quy hoạch chung Đô thị mới Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 (tỉ lệ 1:10.000).

 

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Quyết định số 725/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch thoát nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Thông tư số 06/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị.

- Thông tư số 07/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc xác định các đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ.

- Thông tư số 08/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thủy điện Lai Châu.

- Thông tư số 11/2013/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ.

 

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Nghị định số 34/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.

- Quyết định số 681/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch hệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu vực dân cư, khu công nghiệp thuộc lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy đến năm 2030.

- Quyết định số 679/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng chiến khu cách mạng ATK liên tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang và Bắc Kạn đến năm 2030.

 

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Nghị định số 27/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

- Quyết định số 597/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

 

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Nghị định số 26/2013/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Xây dựng.

- Quyết định số 499/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch cấp nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Quyết định số 284/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng ban hành Chương trình hành động về tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ Xây dựng.

- Thông tư số 02/2013/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011–2020.

    Trang   ‹‹ Trước 16 17 18 19 20 21 22 23 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE