Trả lời cử tri
 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Thanh Hóa do ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 471/BDN thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng với nội dung kiến nghị: “Đề nghị sửa đổi Điều 46 Luật Xây dựng theo hướng thống nhất với quy định tại Điều 33 Luật Đầu tư, theo đó quyết định giới thiệu địa điểm sẽ là một nội dung của quyết định chủ trương đầu tư”.

 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Tây Ninh do ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 471/BDN thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng với nội dung kiến nghị: “Căn cứ Phụ lục 1 ban hành kèm Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ: dự án tại địa bàn có di tích quốc gia đặc biệt không phân biệt tổng mức đầu tư được xếp vào dự án nhóm A. Căn cứ Khoản 4, Điều 1 của Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ điều chỉnh Nghị định số 59/2015/NĐ-CP: cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành chủ trì thẩm định dự án nhóm A. Như vậy, các dự án tu bổ di tích có quy mô nhỏ, sửa chữa nhỏ phục vụ phát huy tôn tạo di tích cấp quốc gia đặc biệt vẫn được xếp vào Dự án nhóm A và Chủ đầu tư phải trình Bộ Xây dựng thẩm định. Đề nghị quy định cụ thể quy mô các dự án tại địa bàn có di tích quốc gia đặc biệt và nên ủy quyền cho Chủ tịch UBND cấp tỉnh thẩm định, quyết định đối với dự án tu bổ di tích có quy mô vốn từ 15 tỷ đồng trở xuống”.

 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Trà Vinh do ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 471/BDN thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng với nội dung kiến nghị: “Đề nghị sớm ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn gạch không nung, vật liệu không nung và các văn bản hướng dẫn sử dụng gạch không nung làm cơ sở cho địa phương thực hiện

 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Nam do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 471/BDN thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng với nội dung kiến nghị: “Về chính sách hỗ trợ kinh phí sửa chữa và xây dựng nhà ở cho các đối tượng người có công nhằm cải thiện chỗ ở khó khăn: Cử tri đề nghị quan tâm sớm hỗ trợ kinh phí cho các hộ đã làm xong và tiếp tục triển khai thực hiện sửa chữa nhà cho các đối tượng cần được tiếp tục thực hiện”. 

 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Đồng Nai do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 471/BDN thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng với nội dung kiến nghị: “Đề nghị hướng dẫn đối với trường hợp mua bán nhà ở đối với tổ chức nước ngoài”.  

 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Kiên Giang do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 471/BDN ngày 15/11/2018, thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng với nội dung kiến nghị: “Cử tri đề nghị tiếp tục triển khai Đề án hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công giai đoạn II, đồng thời tăng giá trị xây dựng và sửa chữa nhà ở cho người có công phù hợp với tình hình mới”. 

 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Trà Vinh do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 471/BDN ngày thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng với nội dung kiến nghị:  

 

Sau khi nhận được kiến nghị của cử tri Thành phố Hải Phòng do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 471/BDN ngày 15/11/2018, Bộ Xây dựng đã có văn bản 3216/BXD-KTXD gửi Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng.  

 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Trà Vinh do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 471/BDN thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng với nội dung kiến nghị: “Để thực hiện tốt việc quản lý trật tự xây dựng ở địa phương, đề nghị hướng dẫn chi tiết thi hành điểm k, khoản 2, điều 89 Luật Xây dựng 2014”. 

 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Thái Nguyên do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 283/BDN thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng với nội dung kiến nghị:“Đề nghị sớm triển khai thực hiện việc lập quy hoạch chi tiết Tiểu vùng trọng điểm ATK Định Hóa theo Quyết định số 419/QĐ-TTg ngày 17/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng chiến khu cách mạng ATK liên tỉnh Thái Nguyên – Tuyên Quang – Bắc Kạn đến năm 2030”. 

    Trang   ‹‹ Trước 9 10 11 12 13 14 15 16 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE