Trả lời cử tri
 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri Thành phố Hồ Chí Minh gửi tới kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, do Ban Dân nguyện chuyển đến theo văn bản số 199/BDN ngày 12/06/2019 với nội dung kiến nghị: “Đề nghị nghiên cứu, rà soát, sửa đổi, bổ sung các Luật Xây dựng năm 2014, Luật Quy hoạch đô thị năm 2009, Luật Nhà ở. Ban hành Nghị quyết giao cho Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng quy chuẩn xây dựng địa phương để phù hợp với tình hình phát triển của một đô thị đặc biệt; các Thông tư hướng dẫn thi hành các Luật, nghị định nêu trên, Quy chuẩn xây dựng thay thế Quy chuẩn xây dựng 01:2008/BXD, sửa đổi,bổ sung hoặc thay thế Quy chuẩn QCVN 06:2010/BXD”.

 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Đồng Nai gửi tới Quốc hội trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Văn bản số 199/BDN ngày 12/6/2019 với nội dung kiến nghị: “Cử tri kiến nghị Nhà nước cần có giải pháp tạm thời cho phép người dân xây dựng nhà tạm trên vùng quy hoạch treo và có cam kết tháo dỡ, di dời khi nhà nước triển khai thực hiện dự án. Vì hiện tại cử tri rất bức xúc về việc không thể xây dựng nhà ở và sản xuất, canh tác trên đất đang sử dụng ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của người dân vùng bị quy hoạch treo.”

 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Tĩnh do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 199/BDN ngày 12/6/2019 với nội dung kiến nghị: Đề nghị Bộ Xây dựng rà soát Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch về xây dựng và các văn bản hướng dẫn còn nhiều nội dung bất cập, không phù hợp với thực tiễn, cụ thể như: Tại Khoản 7 Điều 4 Nghị định 11/2013/NĐ-CP về phát triển đô thị yêu cầu phải xin ý kiến Bộ Xây dựng “những khu vực được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã được đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở theo quy hoạch chi tiết của dự án đã được phê duyệt”. Khoản 2 Điều 25 Nghị định 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng yêu cầu phải xin ý kiến Bộ Xây dựng trước khi phê duyệt đồ án  quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng đặc thù có quy mô trên 200 ha...

 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri Thành phố Hồ Chí Minh gửi tới sau kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo Công văn số 248/BDN ngày 15/7/2019 với nội dung kiến nghị: "Cử tri tiếp tục đề nghị Bộ Xây dựng xem xét trách nhiệm của chủ đầu tư công tác quản lý, sử dụng, vận hành nhà chung cư cụ thể trong công tác bảo trì chung cư, công tác phòng cháy chữa cháy và việc cấp chủ quyền cho các hộ dân. Đẩy mạnh hơn nữa công tác thanh tra, giám sát việc quản lý, vận hành các chung cư”.

 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Định gửi tới kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, do Ban Dân nguyện chuyển đến theo văn bản số 199/BDN ngày 12/06/2019 với nội dung kiến nghị: “Cử tri kiến nghị sớm ban hành các nghị định, thông tư hướng dẫn triển khai Luật Quy hoạch năm 2017, làm cơ sở triển khai các quy hoạch liên quan đến đất đô thị. Rà soát, sửa đổi các cơ chế chính sách về quản lý đất đô thị sao cho tích hợp và đơn giản các thủ tục hành chính, giao cho một đơn vị đầu mối theo dõi đối với các dự án đầu tư phát triển đô thị, hạn chế tình trạng nhiều ngành cùng tham gia quản lý. Bổ sung xây dựng các khung chính sách, các cơ chế hỗ trợ cụ thể đẩy mạnh phát triển đô thị đồng bộ, hiệu quả, theo hướng tăng trưởng xanh, phát triển đô thị thông minh”.

 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ngãi do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 248/BDN ngày 15/7/2019 với nội dung kiến nghị: “Về chính sách xây dựng và sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách: Hiện tại, theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, quy định mức hỗ trợ cho đối tượng (là hộ gia đình có người có công với cách mạng; hộ đang ở nhà tạm hoặc nhà ở bị hư hỏng nặng) xây mới nhà ở là 40 triệu đồng/nhà, sửa chữa là 20 triệu đồng/nhà đã góp phần chia sẻ khó khăn và tạo điều kiện về nhà ở cho các đối tượng thụ hưởng. Tuy nhiên, đối với các vùng, địa bàn khó khăn, như: vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo, chi phí vận chuyển và giá vật liệu xây dựng là rất cao (so với mức giá bình quân) nên chi phí xây dựng, sửa chữa nhà ở là cao hơn nhiều so với các vùng khác. Vì vậy, đề nghị Bộ Xây dựng nghiên cứu, tham mưu cho Chính phủ nâng mức hỗ trợ, có chính sách hỗ trợ tăng thêm để gia đình hộ nghèo và hộ gia đình chính sách có điều kiện xây dựng và sửa chữa nhà ở”.

 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bến Tre do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 199/BDN ngày 12/6/2019 với nội dung kiến nghị: ”Về quản lý đầu tư và phát triển đô thị: Tại Khoản 7 Điều 4 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị quy định: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể những khu vực được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã được đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở theo quy hoạch chi tiết của dự án đã được phê duyệt, sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Xây dựng”. Quy định trên gây khó khăn trong triển khai các dự án, nhất là đối với các dự án có quy mô nhỏ dưới 5 ha do phải trình hồ sơ lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng. Do đó, để tạo sự thuận tiện, khuyến khích các nhà đầu tư, kiến nghị các Bộ ngành Trung ương xem xét điều chỉnh quy định trên theo hướng chỉ trình xin ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Xây dựng đối với các dự án có quy mô lớn, đối với các dự án có quy mô nhỏ (dưới 5 ha) thì phân cấp cho địa phương xem xét, quyết định”.

 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Bình do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 248/BDN ngày 15/7/2019 với nội dung kiến nghị:“Cử tri phản ánh, nhờ có Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung đã giúp cho nhiều hộ nghèo xây dựng được nhà ở an toàn, ổn định, từng bước nâng cao mức sống. Tuy nhiên hiện nay, nhu cầu về nhà ở phòng tránh thiên tai, lũ lụt trên địa bàn còn nhiều, nhưng với mức hỗ trợ theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg quá thấp; sự hỗ trợ của địa phương cũng hết sức hạn chế do còn nhiều khó khăn nên không đủ chi phí để xây nhà chống lũ trong điều kiện giá nguyên vật liệu và tiền nhân công xây dựng ngày càng cao. Cử tri đề nghị xem xét, điều chỉnh tăng mức hỗ trợ nói trên nhằm giúp người dân vùng lũ tháo gỡ khó khăn”.

 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Dương gửi tới Quốc hội trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Văn bản số 199/BDN ngày 12/6/2019 với nội dung kiến nghị: “Cử tri đề nghị trong công tác quy hoạch cần chú trọng đặc biệt tới nguồn lực thực hiện, tránh trường hợp nguồn lực không đảm bảo dẫn đến quy hoạch treo, lãng phí tài nguyên đất, đồng thời ảnh hưởng đến đời sống nhân dân và các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Bên cạnh đó, trong quy hoạch nên chú trọng quy hoạch trung hạn, hạn chế quy hoạch dài hạn đảm bảo tính khả thi.”

 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Định do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 248/BDN ngày 15/7/2019 với nội dung kiến nghị: “Đề nghị Bộ tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và các địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 27/6/2019 về việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ”.

    Trang   ‹‹ Trước 4 5 6 7 8 9 10 11 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE