Trả lời cử tri
 

Bộ Xây dựng đã nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Yên Bái do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 251/BDN thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng với nội dung kiến nghị: Cử tri tỉnh Yên Bái phản ánh về quy định chưa thống nhất giữa Luật Đầu tư và Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về thủ tục đầu tư đối với các dự án xây dựng khu đô thị. Tại khoản 1, Điều 20, Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 quy định: “Việc lựa chọn chủ đầu tư được thực hiện thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án hoặc áp dụng hình thức chỉ định trực tiếp theo các quy định của pháp luật về đất đai, nhà ở và pháp luật có liên quan. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định lựa chọn chủ đầu tư căn cứ trên kết quả đấu thầu, đấu giá hoặc quyết định giao chủ chủ đầu tư trong trường hợp chỉ định trực tiếp”. Tuy nhiên, tại Điều 4, Điều 32 của Luật Đầu tư quy định: Các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị thuộc trường hợp được nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng; dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất thuộc đối tượng phải thực hiện thủ tục cấp Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để thực hiện dự án đầu tư”. Đề nghị sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thực hiện đảm bảo tính đồng bộ. 

 

Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 307/BDN do Ban Dân nguyện chuyển tiếp kiến nghị của cử tri tỉnh Nghệ An thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng với nội dung kiến nghị: “Cử tri đề nghị Chính phủ nghiên cứu, tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho đối tượng người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2018-2020 và những năm tiếp theo vì hiện nay tại cơ sở có rất nhiều đối tượng làm đơn xin hỗ trợ”. 

 

Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 307/BDN do Ban Dân nguyện chuyển tiếp kiến nghị của cử tri tỉnh Long An thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng với nội dung kiến nghị: “Đề nghị hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa đã hư hỏng, xuống cấp (trước đây đã xây cho Mẹ Việt Nam anh hùng, các đối tượng chính sách nay đã chết giao lại cho thân nhân ở, thờ cúng nhưng không thuộc đối tượng được hỗ trợ sửa chữa)”. 

 

Bộ Xây dựng đã nhận được kiến nghị của cử tri các tỉnh Bạc Liêu, Đắk Lắk, Nam Định do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 251/BDN thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ xây dựng với nội dung kiến nghị: “Theo Quyết đinh số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo so với hiện nay thấp. Đề nghị Nhà nước tăng mức hỗ trợ cho vay để sửa chữa nhà ở vì chi phí vật tư xây dựng hiện nay rất cao so với mức cho vay theo quy định”. 

 

Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 251/BDN do Ban Dân nguyện chuyển tiếp kiến nghị của cử tri thành phố Cần Thơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng với nội dung kiến nghị: Đề nghị xây dựng và ban hành bộ tiêu chí về đô thị sinh thái, làm cơ sở để xây dựng và phát triển đô thị sinh thái ở các địa phương. 

 

Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 251/BDN do Ban Dân nguyện chuyển tiếp kiến nghị của cử tri các tỉnh An Giang và Tuyên Quang thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng với nội dung kiến nghị: “Cử tri tiếp tục đề nghị Nhà nước thực hiện chính sách nhà ở đối với người có công với cách mạng theo quy định tại Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh, vì hiện nay đối tượng được hưởng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã cao tuổi".

 

Ngày 12/7, Bộ Xây dựng đã có công văn 1709/BXD-VP trả lời kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang. Nội dung kiến nghị: Đề nghị các Bộ, ngành triển khai hướng dẫn lập quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo Luật Quy hoạch Trên cơ sở đó, thực hiện đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông kết nối và phân cấp cho chính quyền địa phương chủ động phê duyệt quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng phù hợp với điều kiện thực tế và quy hoạch tỉnh được phê duyệt. Sau khi nghiên cứu Bộ Xây dựng trả lời như sau: 

 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Yên Bái do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 251/BDN ngày 15/6/2018, nội dung kiến nghị như sau: “Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng: Đề nghị sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 36 như sau: Đối với hợp đồng trọn gói, chỉ được điều chỉnh hợp đồng cho những khối lượng công việc bổ sung ngoài phạm vi công việc theo hợp đồng đã ký (đối với hợp đồng thi công xây dựng, hợp đồng cung cấp thiết bị là nằm ngoài phạm vi công việc phải thực hiện theo thiết kế, yêu cầu của hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu; đối với hợp đồng tư vấn là nằm ngoài nhiệm vụ tư vấn phải thực hiện; đối với hợp đồng cho các công việc trước khi có quyết định phê duyệt dự án thì điều chỉnh hợp đồng theo quyết định phê duyệt dự án của cấp có thẩm quyền) và trường hợp bất khả kháng.”  

 

Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 251/BDN do Ban Dân nguyện chuyển tiếp kiến nghị của cử tri tỉnh Yên Bái thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng với nội dung kiến nghị: “Đề nghị ban hành hướng dẫn thực hiện Nghị định số 23/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ ban hành về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng.” 

 

Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 15/BDN do Ban Dân nguyện chuyển tiếp kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng với nội dung kiến nghị: Trong những năm qua, các chính sách phát triển gạch không nung được ban hành khá nhiều, tuy nhiên nhiều chính sách đưa ra chưa cụ thể, khi áp dụng ở địa phương khó hoặc không thực hiện được (như ưu đãi tiếp cận nguôn vốn, mặt bằng sản xuất, tiền thuê đất...). Cử tri đề nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan cần có các chính sách ưu đãi tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn, mặt bằng sản xuất, đồng thời có giải pháp khuyến khích một số loại công trình sử dụng gạch không nung trong xây dựng. 

    Trang   ‹‹ Trước 14 15 16 17 18 19 20 21 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE