Trả lời cử tri
 

 Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 15/BDN do Ban Dân nguyện chuyển tiếp kiến nghị của cử tri thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng với nội dung kiến nghị: “Cử tri phản ánh hiện nay trình tự, thủ tục cấp phép xây dựng đối với các công trình tạm vẫn chưa được quy định cụ thể, thống nhất trên cả nước. Đề nghị Bộ Xây dựng sớm ban hành văn bản hướng dẫn để tạo cơ sở cho việc thực hiện trên thực tế”

 

Bộ Xây dựng vừa có văn bản 500/BXD-TTr gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình, trả lời cử tri phản ánh với nội dung: “Cử tri kiến nghị Chính phủ cần tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát chất lượng và tiến độ trong việc xây dựng các công trình, dự án”. Bộ Xây dựng xin trả lời như sau: 

 

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 15/BDN do Ban Dân nguyện chuyển tiếp kiến nghị của cử tri tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng với nội dung kiến nghị: “Theo quy định hiện hành, các công trình di tích Quốc gia đặc biệt và di sản văn hóa Thế giới được xếp vào công trình cấp đặc biệt và thuộc Dự án nhóm A. Tuy nhiên, việc xếp loại di tích cấp Quốc gia đặc biệt, di sản Thế giới được xét đến chủ yểu trên các yếu tố chính về văn hóa, lịch sử, đặc trưng kiến trúc và tính quần thể của các công trình. Nhưng khi xét yếu tố quy mô công trình, hạng mục công trình thì mức độ phức tạp của kết cấu công trình, quy mô diện tích...thì các công trình di tích hầu hết có quy mô rất nhỏ, kết cấu đơn giản (thông thường nhà 01 tầng đến 02 tầng, kết cấu gỗ, diện tích sàn không lớn). Vì vậy, kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, xếp các loại công trình di tích quốc gia đặc biệt — di sản văn hóa Thể giới cấp đặc biệt, nhằm giảm thiểu việc thực hiện các thủ tục hành chính trong quá trình đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi các công trình di tích”. 

 

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 15/BDN do Ban Dân nguyện chuyển tiếp kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Thuận thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng với nội dung kiến nghị: “Kiến nghị xem xét tăng mức hỗ trợ xây dựng nhà, sửa chữa nhà cho người có công với cách mạng, vì mức hỗ trợ 40 triệu đồng xây mới và 20 triệu đồng sửa chữa như hiện nay quá thấp chưa phù hợp thực tế”. 

 

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 15/BDN do Ban Dân nguyện chuyển tiếp kiến nghị của cử tri Thành phố Hồ Chí Minh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng với nội dung kiến nghị: “Theo Thông tư 02/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 02 năm 2016 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư, quy định Ban quản trị chung cư được sử dụng con dấu. Tuy nhiên, hiện nay Bộ Công an chưa có hướng dẫn về việc khắc dấu cho các Ban quản trị chung cư. Do đó, kiến nghị Bộ Công an sớm có hướng dẫn về quy định này tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các Ban Quản trị chung cư”. 

 

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 13176/VPCP-QHĐP do Văn phòng Chính phủ chuyển tiếp kiến nghị của cử tri tỉnh Kiên Giang thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng với nội dung kiến nghị: “Cử tri đề nghị xem xét, sớm sửa đổi, bổ sung Điều 76, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chỉnh phủ, nên quy định theo hướng phân cấp việc thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán cho các chủ đầu tư. Đồng thời, giảm các thủ tục hành chính, giảm thời gian cho công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự án để sớm hoàn thiện thủ tục đầu tư và đưa vào thực hiện, vì hiện nay số lượng dự án đầu tư xây dựng hàng năm rất lớn, nhưng lực lượng cán bộ thẩm định của cơ quan chuyên ngành (Sở Xây dựng) rất mỏng, nên làm chậm tiến độ thẩm định thiết kế, dự toán”  

 

 Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 13176/VPCP-QHĐP do Văn phòng Chính phủ chuyển tiếp kiến nghị của cử tri tỉnh Kiên Giang thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng với nội dung kiến nghị: “Cử tri đề nghị xem xét, sớm sửa đổi, bổ sung Điều 76, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ, nên quy định theo hướng phân cấp việc thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán cho các chủ đầu tư. Đồng thời, giảm các thủ tục hành chính, giảm thời gian cho công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự án để sớm hoàn thiện thủ tục đầu tư và đưa vào thực hiện, vì hiện nay số lượng dự án đầu tư xây dựng hàng năm rất lớn, nhưng lực lượng cán bộ thẩm định của cơ quan chuyên ngành (Sở Xây dựng) rất mỏng, nên làm chậm tiến độ thẩm định thiết kế, dự toán”.

 

Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 707/BDN do Ban Dân nguyện chuyển tiếp kiến nghị của cử tri tỉnh Yên Bái thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng.  

 

 Bộ Xây dựng vừa có công văn 218/BXD-HĐXD trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bến Tre với nội dung kiến nghị: “Tại điểm b Khoản 3 Điều 2 Luật số 03/2016/QH14 sửa đổi, bổ sung Điều 6 và phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư (có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2017) bãi bỏ Điều 151 của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 quy định về điều kiện của tổ chức lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng, tức là “loại bỏ ngành nghề tư vấn lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng ra khỏi danh sách ngành nghề kinh doanh có điều kiện”. Tuy nhiên, theo Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 5/4/2017 của Chính phủ (có hiệu lực thi hành nghành 01/06/2017) sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 57 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng quy định“tổ chức khi tham gia lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng”. Do quy định chưa thống nhất nên khó khăn trong việc xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức “Lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng” tại địa phương”. Sau khi nghiên cứu Bộ Xây dựng xin trả lời như sau:

 

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 707/BDN do Ban Dân nguyện chuyển tiếp kiến nghị của cử tri hành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng. 

    Trang   ‹‹ Trước 13 14 15 16 17 18 19 20 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE