Trả lời cử tri
 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Trà Vinh do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo công văn số 12170/VPCP-QHĐP với nội dung kiến nghị: “Chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở có rất nhiều văn bản hướng dẫn, cụ thể: Năm 1996, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 118- TTg ngày 27/02/1996 về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở, đến năm 2007 ban hành Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg ngày 25/7/2007 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 118- TTg ngày 27/02/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở và Điều 3 Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 03/02/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 cải thiện nhà ở; văn bản có nêu: “… việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở có thể áp dụng một trong các hình thức sau đây: Tặng nhà tình nghĩa; hỗ trợ kinh phí xây dựng hoặc sửa chữa nhà ở; hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần tiền sử dụng đất khi bán nhà của Nhà nước hoặc khi giao đất làm nhà ở; các hình thức hỗ trợ khác”. Nhưng tại Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nêu: “Các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân của họ được điều chỉnh phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước trong từng thời kỳ… các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm vận động, chăm sóc, giúp đỡ người có công với cách mạng và thân nhân của họ bằng nhiều hình thức, nội dung thiết thực” và Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ cũng nêu: “Hộ đang ở nhà tạm hoặc nhà ở bị hư hỏng nặng (kể cả các hộ đã được hỗ trợ theo các chính sách khác trước đây)”. Sau khi thực hiện thấy vấn đề bất cập nên địa phương đã có văn bản hỏi Bộ Tài chính và được Bộ Tài chính trả lời tại công văn số 4100/BTC-QLCS ngày 01/4/2014, nêu: Hộ gia đình chính sách được tặng nhà tình nghĩa khi chuyển mục đích sử dụng đất vẫn được miễn, giảm tiền sử dụng đất”. Như vậy, nếu thực hiện theo Quyết định số 118- TTg, Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg thì hộ chính sách chỉ được hưởng 01 lần chính sách và nếu thực hiện theo Pháp lệnh 26/2005/PL-UBTVQH11, Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg và công văn số 4100/BTC-QLCS của Bộ Tài chính thì hơn 01 lần. Đề nghị Chính phủ rà soát, xem xét, điều chỉnh cho phù hợp đối với các chính sách khác để địa phương thực hiện đúng quy định”.

 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ngãi do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 471/BDN với nội dung kiến nghị: “Về chính sách khuyến khích và hỗ trợ thực hiện hình thức hỏa táng: Hiện nay, quy mô dân số ngày càng lớn, tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh, nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông lâm nghiệp cho sản xuất công nghiệp rất lớn và các vấn đề yêu cầu về đảm bảo môi trường đang đặt ra. Cử tri đề nghị liên Bộ: Bộ Xây dựng và Bộ Tài nguyên và Môi trường đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả Đề án khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng (theo Quyết định số 2282/QĐ-TTg ngày 26/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ). Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân sử dụng rộng rãi hình thức hỏa táng; thực hiện quy hoạch hỏa táng, nghĩa trang; chính sách ưu đãi về đất đai; thu hút đầu tư xây dựng cơ sở hỏa táng; ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng các quy chuẩn, tiêu chuẩn và đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ nguồn nhân lực,… để thực hiện đạt mục tiêu đến năm 2020: “Đối với các thành phố trực thuộc Trung ương, tỷ lệ sử dụng hình thức hỏa táng trung bình đạt: 30%; Đối với các thành phố, thị xã còn lại, tỷ lệ sử dụng hình thức hỏa táng trung bình đạt: 15%. Đối với các khu vực nông thôn, tỷ lệ sử dụng hình thức hỏa táng trung bình đạt: 5%” như Đề án đặt ra và tạo điều kiện thực hiện tốt trong thời gian tới

 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Tĩnh do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 471/BDN thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng với nội dung kiến nghị: “Hiện nay, Quốc hội đã thông qua Luật Quy hoạch; trong đó quy định hệ thống quy hoạch quốc gia không có quy hoạch xây dựng vùng và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù. Với quy định này, quy hoạch xây dựng vùng và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù trong Luật Xây dựng không còn phù hợp với Luật Quy hoạch. Đề nghị Bộ Xây dựng tham mưu điều chỉnh Luật Xây dựng, trong đó lồng ghép quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù vào quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn đảm bảo thống nhất với Luật Quy hoạch”.

 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Đồng Nai do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 471/BDN thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng với nội dung kiến nghị: “Theo quy định hiện nay về quy hoạch xây dựng thì các khu công nghiệp phải thực hiện lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, nghĩa là yêu cầu phải có bản vẽ chi tiết từng lô đất dự kiến cho nhà đầu tư như: diện tích, vị trí, kích thước xây dựng nhà xưởng, sơ đồ không gian kiến trúc cảnh quan cũng như vị trí, kích thước đấu nối các hạ tầng liên quan của các nhà đầu tư ... Tuy nhiên do đặc thù lĩnh vực hoạt động khu công nghiệp, chưa biết nhà đầu tư hoạt động trong lĩnh vực nào, diện tích bao nhiêu, quy mô, quy trình sản xuất như thế nào cho phù hợp với việc sản xuất kinh doanh của mình, nên nếu triển khai việc lập quy hoạch tỷ lệ 1/500 sẽ gây khó khăn trong việc thu hút đầu tư (phải phù hợp với đúng lô đất đã thiết kế quy hoạch), khó khăn cho nhà đầu tư do phải điều chỉnh lại quy hoạch và các thủ tục pháp lý liên quan khác (nếu diện tích, vị trí ... khác với quy hoạch) việc này làm ảnh hưởng đến chính sách chung trong việc thu hút đầu tư cùng với việc giảm thủ tục hành chính (vì các nhà đầu tư có quy mô khác với quy hoạch 1/500 sẽ phải điều chỉnh lại quy hoạch,thủ tục này tốn rất nhiều thời gian, ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư của các nhà đầu tư). Do đó, cử tri kiến nghị riêng đối với khu công nghiệp, chủ đầu tư hạ tầng kiến nghị không triển khai lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 để giảm thủ tục đầu tư, rút ngắn thời gian, tạo điều kiện thu hút đầu tư”.

 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Thanh Hóa do ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 471/BDN thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng với nội dung kiến nghị: “Đề nghị sửa đổi Điều 46 Luật Xây dựng theo hướng thống nhất với quy định tại Điều 33 Luật Đầu tư, theo đó quyết định giới thiệu địa điểm sẽ là một nội dung của quyết định chủ trương đầu tư”.

 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Tây Ninh do ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 471/BDN thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng với nội dung kiến nghị: “Căn cứ Phụ lục 1 ban hành kèm Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ: dự án tại địa bàn có di tích quốc gia đặc biệt không phân biệt tổng mức đầu tư được xếp vào dự án nhóm A. Căn cứ Khoản 4, Điều 1 của Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ điều chỉnh Nghị định số 59/2015/NĐ-CP: cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành chủ trì thẩm định dự án nhóm A. Như vậy, các dự án tu bổ di tích có quy mô nhỏ, sửa chữa nhỏ phục vụ phát huy tôn tạo di tích cấp quốc gia đặc biệt vẫn được xếp vào Dự án nhóm A và Chủ đầu tư phải trình Bộ Xây dựng thẩm định. Đề nghị quy định cụ thể quy mô các dự án tại địa bàn có di tích quốc gia đặc biệt và nên ủy quyền cho Chủ tịch UBND cấp tỉnh thẩm định, quyết định đối với dự án tu bổ di tích có quy mô vốn từ 15 tỷ đồng trở xuống”.

 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Trà Vinh do ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 471/BDN thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng với nội dung kiến nghị: “Đề nghị sớm ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn gạch không nung, vật liệu không nung và các văn bản hướng dẫn sử dụng gạch không nung làm cơ sở cho địa phương thực hiện

 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Nam do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 471/BDN thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng với nội dung kiến nghị: “Về chính sách hỗ trợ kinh phí sửa chữa và xây dựng nhà ở cho các đối tượng người có công nhằm cải thiện chỗ ở khó khăn: Cử tri đề nghị quan tâm sớm hỗ trợ kinh phí cho các hộ đã làm xong và tiếp tục triển khai thực hiện sửa chữa nhà cho các đối tượng cần được tiếp tục thực hiện”. 

 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Đồng Nai do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 471/BDN thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng với nội dung kiến nghị: “Đề nghị hướng dẫn đối với trường hợp mua bán nhà ở đối với tổ chức nước ngoài”.  

 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Kiên Giang do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 471/BDN ngày 15/11/2018, thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng với nội dung kiến nghị: “Cử tri đề nghị tiếp tục triển khai Đề án hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công giai đoạn II, đồng thời tăng giá trị xây dựng và sửa chữa nhà ở cho người có công phù hợp với tình hình mới”. 

    Trang   ‹‹ Trước 12 13 14 15 16 17 18 19 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE