Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 

Ngày 10/4/2017, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 260/QĐ-BXD về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú cấp Bộ (gọi tắt là Hội đồng cấp Bộ) gồm 11 ông, bà có tên sau

 

Ngày 06/3, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 112/QĐ-BXD về việc thành lập Ban Chỉ đạo dự án “Tăng cường năng lực trong dự toán chi phí, quản lý hợp đồng, chất lượng và an toàn trong các dự án đầu tư xây dựng” do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tài trợ, gồm các Ông/Bà có tên sau đây: 

 

Ngày 06/3/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 442/BXD-QLN gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tổ chức sơ kết và báo cáo kết quả sơ kết việc thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

 

Ngày 01/3, Bộ Xây dựng đã có công văn 421/BXD-QHKT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc phối hợp thực hiện các Nghị quyết 103/NQ-CP ngày 05/12/2016 và Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 và của Chính phủ. 

 

Ngày 01/3/2017, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 02/2017/TT-BXD về việc hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn. Đây là cơ sở thực hiện về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn cũng như hồ sơ nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn.

 

Ngày 02/8/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 24/CT-TTg về việc tăng cường phát triển hệ thống dịch vụ xã hội đô thị bảo đảm an sinh xã hội (sau đây gọi là Chỉ thị số 24/CT-TTg) nhằm khắc phục những hạn chế trong phát triển hệ thống Dịch vụ xã hội trong thời gian qua như: chưa đảm bảo nguyên tắc đa dạng có tính chia sẻ giữa Nhà nước và xã hội; chưa khuyến khích được các thành phần kinh tế tham gia một cách có hiệu quả; thiếu tính liên kết giữa các quy hoạch, chiến lược, chương trình phát triển từng lĩnh vực dịch vụ, mạng lưới cơ sở cung cấp dịch vụ thiếu tính đồng bộ và không gắn kết thống nhất thông qua chương trình phát triển đô thị; một số chỉ tiêu dịch vụ đô thị không còn phù hợp trong giai đoạn phát triển mới. Để có cơ sở tổng hợp báo cáo định kỳ hàng năm theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ đã giao, Bộ Xây dựng trân trọng đề nghị các Bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo triển khai một số nhiệm vụ sau đây: 

 

Ngày 24/02/2017, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 104/QĐ-BXD về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020. 

 

I. Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của chính phủ 

Ngày 10/01/2017, Bộ Xây dựng đã ban hành Chương trình hành động của ngành Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017. Sau đây là tình hình thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp liên quan đến các lĩnh vực của ngành Xây dựng được nêu trong Nghị quyết số 01/NQ-CP trong 02 tháng đầu năm 2017:

 

Ngày 01/3, Bộ Xây dựng đã có công văn 397/BXD-QLN gửi Ủy ban nhân dân các Tỉnh (Thành phố) trực thuộc Trung ương về việc thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ phối hợp với một số Bộ, ngành liên quan tổ chức kiểm tra tại một số dự án bất động sản cao cấp, sử dụng nhiều diện tích đất. Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai một số nội dung sau: 

 

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 10702/BKHĐT-QLĐT ngày 27/12/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2016. Sau khi tổng hợp, Bộ Xây dựng báo cáo công tác đấu thầu năm 2016 như sau: 

    Trang   ‹‹ Trước 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE