Thông tin chuyên đề
 
Tên tổng luận: Chương trình mục tiêu của Liên bang Nga về nhà ở giai đoạn 2011-2015
12/26/13 10:32 AM

Số tổng luận: số 4 năm 2013

Số trang: 76

Cơ quan phát hành: Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: TTCD.1070/1071 – Thư viện KHKT-BXD.
 

Tóm tắt nội dung:

Nhằm cụ thể hóa và thực hiện Chiến lược Phát triển Nhà ở quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, một trong những giải pháp mà Bộ Xây dựng đã và đang triển khai là hoàn thiện hệ thống pháp luật, xây dựng các cơ chế, chính sách phát triển nhà ở phù hợp với điều kiện của nền kinh tế trong từng giai đoạn, đặc biệt là thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội.

Để góp phần thúc đẩy việc triển khai Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia của Việt Nam, Trung tâm Thông tin Bộ Xây dựng đã sưu tầm tài liệu và biên soạn cuốn Tổng luận “Chương trình mục tiêu của Liên bang Nga về nhà ở giai đoạn 2011-2015” để làm tài liệu tham khảo cho các nhà hoạch định chính sách, các nhà nghiên cứu và các cơ quan, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản. Nội dung Tổng luận gồm 4 phần:

Phần I: Các mục tiêu và nhiệm vụ cơ bản của Chương trình

Phần II: Các hoạt động của Chương trình

Phần III: Sự bảo đảm nguồn lực cho Chương trình

Phần IV: Cơ chế thực hiện Chương trình.


 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE