Thông tin chuyên đề
 
Tên tổng luận: Ngành Xây dựng Trung Quốc đẩy mạnh cải cách theo hướng công nghiệp hóa
5/7/13 5:01 PM

Số tổng luận: Số 2 năm 2012.

Số trang: 84.

Cơ quan phát hành: Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: TTCD.0983 - Thư viện KHKT-BXD.

Tóm tắt nội dung:

Công nghiệp hóa đang là một xu hướng chính của công tác nghiên cứu khoa học và kỹ thuật trong ngành Xây dựng Trung Quốc. Thông qua việc nghiên cứu Báo cáo cải cách và phát triển ngành Xây dựng Trung Quốc năm 2007, Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng tiến hành biên soạn cuốn Tổng luận “Ngành Xây dựng Trung Quốc đẩy mạnh cải cách theo hướng công nghiệp hóa” nhằm cung cấp tại liệu tham khảo cho các nhà quản lý, nhà nghiên cứu, doanh nghiệp của ngành Xây dựng Việt Nam. Nội dung Tổng luận gồm 4 bài:

Bài 1: Một số vấn đề về công nghiệp hóa xây dựng.

Bài 2: Những vấn đề liên quan đến quá trình đổi mới của ngành Xây dựng.

Bài 3: Báo cáo nghiên cứu tình hình cải cách và phát triển một số lĩnh vực trong ngành Xây dựng.

Bài 4: Báo cáo cải cách và phát triển các doanh nghiệp lắp đặt thiết bị công trình Trung Quốc.

 

Trung tâm Thông tin


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE