Thông tin chuyên đề
 
Tên tổng luận: Chính sách nhà ở và tài chính nhà ở của Trung Quốc
5/7/13 4:54 PM

Số tổng luận: Số 4 năm 2011.

Số trang: 66.

Cơ quan phát hành: Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: TTCD.0954 - Thư viện KHKT-BXD.

Tóm tắt nội dung:

Năm 2011, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược nhà ở quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng cho lĩnh vực phát triển nhà ở, đặc biệt là nhà ở xã hội trong thời gian tới. Nhằm cung cấp tài liệu tham khảo cho các nhà quản lý, nhà nghiên cứu và các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng nhà ở của Việt Nam, Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng đã sưu tầm, nghiên cứu tài liệu về công cuộc cải cách nhà ở của Trung Quốc để biên soạn cuốn tổng luận “Chính sách nhà ở và tài chính nhà ở của Trung Quốc”. Nội dung gồm 3 bài:

Bài 1: Chính sách nhà ở và tài chính nhà ở của Trung Quốc.

Bài 2: Nhà ở phù hợp túi tiền cho công nhân từ nông thôn nhập cư vào đô thị ở Trung Quốc.

Bài 3: Tài chính nhà ở, phát triển kinh tế và khả năng chi trả cho nhà ở - nghiên cứu cụ thể ở Thượng Hải.
 

Trung tâm Thông tin


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE