Đào tạo định giá xây dựng
 

Các cá nhân xin cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng trực tuyến đề nghị truy cập tại website: http://ccxd.xaydung.gov.vn.

 

Quyết định số: 734/QĐ-BXD ngày 21/07/2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định :

 

Quyết định số: 734/QĐ-BXD ngày 21/07/2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định :

 

Thông tư 05/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 5 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định:

 

Thông tư 05/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 5 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định mẫu kê khai danh sách và thông tin về đội ngũ giảng viên tại file đính kèm:

 

Thông tư 05/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 5 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định mẫu báo cáo của cơ sở đào tạo về công tác bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng tại file đính kèm:

LIÊN KẾT WEBSITE