Cấp giấy phép cho nhà thầu nước ngoài
 

Điều 71 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng quy định điều kiện để được cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài như sau:

 

Điều 4 Thông tư số 14/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam quy định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng đối với tổ chức (nhà thầu nước ngoài) như sau:

 

Điều 5 Thông tư số 14/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam quy định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng đối với cá nhân (nhà thầu nước ngoài) như sau:

 

Điều 6 Thông tư số 14/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam quy định quy trình cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài như sau:

 

Các loại mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng tại Thông tư số 14/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam.

 

Điều 7 Thông tư số 14/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam quy định việc điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài như sau:

 

Khoản 1, Điều 8 Thông tư số 14/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định:

 

Điều 9 Thông tư số 14/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định:

LIÊN KẾT WEBSITE