Tin chi tiết
 
Thông báo về việc trình khen Huân chương Lao động hạng Nhì cho ông Bùi Hồng Minh Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam
11/15/19 10:04 AM

Ngày 08/11/2019, Bộ Xây dựng đã có Thông báo số 2186/TTr-VICEM về việc trình khen Huân chương Lao động hạng Nhì cho ông Bùi Hồng Minh Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam.

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013; Căn cứ Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ; Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 của Bộ Nội vụ; Thông tư số 06/2015/TT-BXD ngày 30/10/2015 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng ngành Xây dựng.

Nhân dịp kỷ niệm 120 năm ngày ra đời Ngành Công nghiệp Xi măng Việt Nam (25/12/1899-25/12/2019); Xét thành tích, công lao đóng góp cho Ngành Xi măng Việt Nam trong nhiều năm qua. Hội đồng Thi đua khen thưởng VICEM họp xét ngày 8/11/2019, thống nhất đề nghị Bộ Xây dựng xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì cho:

Ông Bùi Hồng Minh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam.

Đã có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa Xã hội và bảo vệ Tổ quốc .


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2186/TTr-VICEMLIÊN KẾT WEBSITE