Chiến lược, kế hoạch, Quy hoạch
 
Ban hành Chương trình hành động của Bộ Xây dựng về tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2014
4/16/14 11:18 AM

Ngày 27/3, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 232/QĐ-BXD về việc ban hành “Chương trình hành động về tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2014 của Bộ Xây dựng”.

Nội dung của Chương trình tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu về Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý vốn đầu tư xây dựng; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý việc mua sắm và sử dụng tài sản, phương tiện, thiết bị làm việc tại cơ quan, đơn vị; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý lao động, quỹ tiền lương và thời giam làm việc trong cơ quan, đơn vị; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý sử dụng vốn nhà nước, tài sản và lao động tại doanh nghiệp thuộc Bộ.

Căn cứ Chương trình hành động này, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, xây dựng Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2014 của đơn vị, nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về THTK, CLP trong phạm vi, lĩnh vực quản lý được phân công phụ trách theo Chương trình hành động của Bộ Xây dựng ban hành theo Quyết định số 53/QĐ-BXD ngày 15/01/2014 thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 232/QĐ-BXD.


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE