Chiến lược, kế hoạch, Quy hoạch
 
Ban hành Chương trình hành động của Bộ Xây dựng về tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Giai đoạn 2014 – 2015
4/15/14 3:58 PM

Ngày 27/3, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 233/QĐ-BXD về việc ban hành “Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2014-2015 của Bộ Xây dựng”.

Nội dung của Chương trình tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu về công tác triển khai thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước; Quản lý vốn đầu tư xây dựng; Quản lý việc mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản, phương tiện, thiết bị làm việc tại cơ quan, đơn vị; Quản lý lao động, quỹ tiền lương và thời giam làm việc trong cơ quan, đơn vị; Tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý sử dụng vốn nhà nước, tài sản và lao động tại doanh nghiệp thuộc Bộ.

Đối với nội dung Quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, Bộ yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong Ngành tăng cường công tác quản lý thu, chi. Thực hiện chi tiêu ngân sách theo đúng định mức, tiêu chuẩn, chế độ và đạt hiệu quả. Xây dựng các chương trình kiểm tra, thanh tra, các đoàn đi công tác bảo đảm gọn nhẹ, tiết kiệm, hiệu quả phù hợp với nhiệm vụ của năm; nghiêm cấm việc tổ chức đón tiếp gây tốn kém chi phí đối với cấp dưới và các tổ chức, cá nhân liên quan. Hàng năm xây dựng kế hoạch tiết kiệm chi thường xuyên, cắt giảm tối đa kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn, lễ tổng kết, kỷ niệm, khởi công, khánh thành và các khoản chi chưa cần thiết khác; phải kết hợp các nội dung để nâng cao hiệu quả; thực hiện các biện pháp phù hợp, hiệu quả để tiết kiệm điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm và các khoản chi khác. Quản lý chặt chẽ các nguồn thu từ phí, lệ phí, dịch vụ, các khoản thu khác và nội dung chi từ các nguồn thu. Các nguồn thu và chi phải được theo dõi và hạch toán đầy đủ, không được để ngoài sổ kế toán, đồng thời thực hiện chế độ báo cáo, quyết toán tài chính theo đúng chế độ hiện hành. Đoàn đi công tác nước ngoài phải được xây dựng và phân bổ kế hoạch theo đúng chế độ quy định; hạn chế tối đa các đoàn đi học tập, khảo sát, tham khảo kinh nghiệm nước ngoài, bao gồm cả đối với các dự án hỗ trợ kỹ thuật, các dự án ODA và các dự án có sử dụng kinh phí có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước. Tăng cường quản lý các chương trình mục tiêu quốc gia đảm bảo sử dụng đúng mục đích, đúng chương trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tăng cường hình thức họp trực tuyến trong việc chỉ đạo, điều hành và xử lý các công việc liên quan, hạn chế tối đa việc tổ chức họp tập trung để tiết kiệm chi phí tổ chức họp, đi lại, ăn ở của các đại biểu (trừ các cuộc họp quan trọng do Chính phủ chỉ đạo). Việc tổ chức họp, hội nghị, hội thảo phải đảm bảo chất lượng, thành phần tham dự thiết thực, gọn nhẹ, nội dung phải thật sự cần thiết, chuẩn bị kỹ, phát biểu ngắn gọn, có trọng tâm. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị tận dụng phòng họp, hội trường hiện có để tổ chức hội nghị, hội thảo, trường hợp không thể bố trí được mới thuê địa điểm ngoài.

Trong lĩnh vực quản lý việc mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản, phương tiện, thiết bị làm việc tại cơ quan, đơn vị: Thực hiện kiểm kê định kỳ, đột xuất và đánh giá tài sản theo quy định của nhà nước. Thực hiện theo dõi, trích khấu hao, quản lý tài sản theo chế độ hiện hành. Hạn chế tối đa việc mua sắm các trang thiết bị làm việc, phương tiện không thực sự cần thiết. Hàng năm thực hiện mua sắm xe ô tô phục vụ công tác, xe phục vụ lãnh đạo theo đúng quy định hiện hành. Hàng năm xây dựng kế hoạch điều chuyển tài sản giữa các cơ quan, đơn vị, và giữa các bộ phận trong cơ quan, đơn vị, từ nơi thừa sang nơi thiếu hoặc trong trường hợp đơn vị sử dụng tài sản, phương tiện làm việc không hiệu quả, không cần thiết. Thực hiện xây dựng kế hoạch mua sắm, sữa chữa tài sản theo quy định. Việc mua sắm, sửa chữa tài sản phương tiện, thiết bị làm việc đảm bảo đúng mục đích, đối tượng, tiêu chuẩn và đúng chế độ quy định….. Ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản của cơ quan, đơn vị theo quy định hiện hành.Việc sử dụng tài sản, phương tiện, thiết bị làm việc, nhất là xe ôtô đúng đối tượng, đúng mục đích, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan có thẩm quyền ban hành; không sử dụng tài sản, phương tiện, thiết bị làm việc của cơ quan, đơn vị cho cá nhân, vào việc riêng. Hàng năm kiểm tra, rà soát lại diện tích đất đai, trụ sở làm việc để bố trí hợp lý, đúng chế độ, tiêu chuẩn quy định. Việc xây mới, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa hoặc thuê trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị sử dụng kinh phí nhà nước phải đảm bảo chế độ, định mức, tiêu chuẩn được cấp có thẩm quyền ban hành.

Căn cứ Chương trình hành động này, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, xây dựng Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2014 và giai đoạn 2014-2015 của đơn vị nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong phạm vi, lĩnh vực quản lý được phân công phụ trách.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 233/QĐ-BXD.
 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE