Tin địa phương
 
Hoàn Kiếm chuẩn bị các điều kiện thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
1/14/19 2:17 PM

Quận ủy Hoàn Kiếm vừa ban hành Chỉ thị số 26-CT/QU về việc tăng cường sự chỉ đạo cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn quận.

Để chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ, ngày 01/4/2019, Ban Thường vụ Quận ủy Hoàn Kiếm yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và các ban, ngành, đơn vị thuộc quận nghiêm túc quán triệt và triển khai thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Thành phố và quận về việc tiến hành Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn quận; tập trung tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm cho mỗi cán bộ, đảng viên và từng người dân hiểu rõ mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc Tổng điều tra; đồng thời, có trách nhiệm cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác theo yêu cầu của các điều tra viên; tích cực hưởng ứng hình thức điều tra bằng phiếu điện tử, phiếu trực tuyến và tạo điều kiện để điều tra viên hoàn thành nhiệm vụ.

UBND quận xây dựng kế hoạch triển khai; tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện cuộc Tổng điều tra theo đúng nội dung hướng dẫn của cơ quan chuyên môn và Kế hoạch của Ban chỉ đạo Tổng điều tra Thành phố.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các công đoạn chủ yếu của Tổng điều tra, đặc biệt là công tác thu thập thông tin bằng thiết bị di động (điện thoại thông tin, máy tính bảng...) và ứng dụng phương pháp hộ tự khai thông tin trên Trang điện tử của Tổng điều tra. 

Chỉ đạo Chi cục Thống kê quận thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, ngành liên quan, căn cứ Phương án Tổng điều tra của Ban chỉ đạo Trung ương, Kế hoạch Tổng điều tra của Ban chi đạo Thành phố, tham mưu cho Ban chỉ đạo quận xây dựng kế hoạch thực hiện và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến việc triển khai Tổng điều tra trên địa bàn quận; đề xuất nội dung thực hiện, thống nhất với các phòng, ban, ngành liên quan rà soát, bổ sung các nội dung, tiêu chí cần điều tra riêng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của quận.

Chỉ đạo các phòng, ngành chức năng liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, chủ động phối hợp với Chi cục Thống kê quận tổ chức, triển khai cuộc Tổng điều tra đảm bảo mục đích, yêu cầu, nội dung, thời điểm, thời gian quy định; thực hiện tốt việc thông tin, tuyên truyền, đảm bảo an toàn cho cuộc Tổng điều tra, kiểm tra, giám sát thực hiện các nội dung liên quan của kế hoạch Tổng điều tra trên địa bàn quận.

Quận ủy yêu cầu Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ quận đến cơ sở phối hợp với chính quyền cùng cấp tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng thực hiện cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn quận.


Theo Hà Nội portal


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE