Tin chi tiết
 
Thông báo đề xuất các nhiệm vụ, dự án bảo vệ môi trường từ nguồn sự nghiệp môi trường năm 2020 và giai đoạn 2020-2022
6/28/19 2:06 PM

Ngày 28/6/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 815/BXD-KHCN về việc thông báo đề xuất các nhiệm vụ, dự án bảo vệ môi trường từ nguồn sự nghiệp môi trường năm 2020 và giai đoạn 2020-2022.

Căn cứ Công văn số 2925/BTNMT-TCMT ngày 20/6/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2020-2022 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường của các Bộ, ngành. Bộ Xây dựng đề nghị:

1. Các đơn vị đã được Bộ giao chủ trì thực hiện các nhiệm vụ, dự án thuộc nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường năm 2019 và giai đoạn 2017-2019 đề nghị báo cáo đánh giá kết quả và tình hình thực hiện các nhiệm vụ, dự án trong đó tập trung vào việc báo cáo đánh giá kết quả đạt được, giải ngân kinh phí, sản phẩm hoàn thành, việc sử dụng kết quả thực hiện của nhiệm vụ, dự án trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng, ban hành quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật, tập huấn, truyền thông tăng cường năng lực về bảo vệ môi trường, xây dựng cơ sở dữ liệu…

2. Các đơn vị nghiên cứu đề xuất các nhiệm vụ, dự án bảo vệ môi trường trong năm 2020 và giai đoạn 2020-2022 từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường của Bộ Xây dựng theo nội dung hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 2925/BTNMT-TCMT gửi kèm theo và theo chức năng, nhiệm vụ về bảo vệ môi trường của Bộ Xây dựng, các chương trình, đề án, kế hoạch hành động về bảo vệ môi trường quy định tại các văn bản có liên quan.

Các nhiệm vụ, dự án đề xuất phải lập Thuyết minh đề cương chi tiết theo mẫu tại Phụ lục 01 và Tổng hợp danh mục kế hoạch đề xuất các nhiệm vụ, dự án của đơn vị theo Phụ lục 02 (Công văn hướng dẫn đăng ký đề xuất nhiệm vụ, dự án và các biểu Phụ lục được đăng tải tại Trang Thông tin điện tử của Bộ Xây dựng, địa chỉ: http://www.moc.gov.vn, mục Thông báo). Đề nghị các đơn vị đăng ký cần hoàn thành và gửi Thuyết minh đề cương chi tiết và danh mục các nhiệm vụ, dự án đề xuất về Bộ Xây dựng (đầu mối là Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường) trước ngày 10/7/2019. Ngoài công văn và bản in kế hoạch các nhiệm vụ, dự án đề xuất có đóng dấu, đề nghị gửi file vào địa chỉ email: loibxd77@gmail.com.

Mọi thông tin cần thiết liên hệ: Ông Đinh Chính Lợi - Chuyên viên Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ Xây dựng; Địa chỉ: Số 37 Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Điện thoại: Cơ quan: 024.39760271, máy lẻ 122; Di động: 0983140200.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 815/BXD-KHCN.


Tài liệu đính kèm bài viết
(2925-btnmt-khtc_Signed.pdf) Tải về
(BXD_815-BXD-KHCN_28062019.signed.pdf) Tải về
(BXD_815-BXD-KHCN_28062019_Phuluc.docx) Tải về

LIÊN KẾT WEBSITE