Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngành XDVN
 
Viện Kinh tế xây dựng: Tích cực hoàn thiện hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật
2/11/18 1:00 PM

Được sự quan tâm và chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo Bộ Xây dựng, sự phối hợp chặt chẽ với các Cục, Vụ chức năng và hợp tác với các đơn vị trong và ngoài Bộ Xây dựng, Viện Kinh tế xây dựng đã phát huy tính chủ động, sáng tạo tìm các giải pháp tích cực nhằm hoàn thành một khối lượng lớn các nhiệm vụ được giao trong các lĩnh vực nghiên cứu cơ chế, chính sách phục vụ quản lý nhà nước, nghiên cứu khoa học, hoạt động tư vấn về kinh tế xây dựng và các hoạt động khác.

Viện Kinh tế xây dựng làm việc với đối tác nước ngoài.

Những kết quả đã đạt được

Năm 2017, đối với việc soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, đề án, Viện Kinh tế xây dựng đã hoàn thành soạn thảo trình Bộ ban hành theo thẩm quyền 8 Thông tư hướng dẫn (trong đó 4 Thông tư đã được ban hành) và soạn thảo Chương V trong Luật Phát triển đô thị. Viện đã tham gia đầy đủ và có trách nhiệm cao cùng với các Cục, Vụ của Bộ Xây dựng trong soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng số 50/2016/QH13

Về xây dựng hệ thống công cụ, chỉ tiêu, định mức kinh tế - kỹ thuật phục vụ quản lý nhà nước. Về hệ thống công cụ Viện đã trình Bộ Xây dựng 3 văn bản để Bộ công bố gồm: Quyết định số 451/QĐ-BXD ngày 23/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình; Quyết định số 964/QĐ-BXD ngày 22/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về Hướng dẫn quy đổi chi phí đầu tư xây dựng công trình; Quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về Hướng dẫn kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng.

Nhằm cung cấp thông tin kịp thời phục vụ chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà nước của Bộ, tính đến hết tháng 12/2017, Viện hoàn thành các Báo cáo Đánh giá tình hình thị trường xây dựng về: BĐS; Giá VLXD (theo 4 quý trong năm 2017). Tình hình thị trường giá nhân công xây dựng; Máy và thiết bị thi công xây dựng; Dịch vụ tư vấn thiết kế xây dựng (theo 6 tháng và cả năm 2017).

Đối với hệ thống chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật Viện hoàn thành trình Bộ công bố các văn bản về hệ thống các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật bao gồm: Quyết định số 706/VKT/ĐT ngày 30/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2016. Chỉ số giá xây dựng quốc gia và Chỉ số giá giao dịch đối với một số loại BĐS (báo cáo bộ công bố theo 4 quý trong năm 2017). Quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về suất vốn đầu tư xây dựng và mức chi phí xử lý chất thải rắn sinh hoạt (sửa đổi, bổ sung). Đối với hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật Viện đã hoàn thành và trình Bộ quyết định công bố 5 văn bản.

Trong công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, Viện Kinh tế xây dựng triển khai thực hiện 14 đề tài khoa học công nghệ (trong đó có 5 đề tài chuyển tiếp từ năm 2016), 4 dự án sự nghiệp kinh tế (trong đó có 2 dự án chuyển tiếp), 17 nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng để nghiên cứu các cơ chế, chính sách phục vụ quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. Kết quả nghiên cứu đều được áp dụng trên thực tế, sản phẩm nghiên cứu của các đề tài, dự án là cơ sở rất quan trọng để cụ thể hóa trong việc soạn thảo thành các cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật trình Bộ Xây dựng ban hành hoặc công bố.

Đối với nhiệm vụ hoạt động tư vấn trong đầu tư xây dựng, Viện và Phân viện Kinh tế xây dựng miền Nam đã thực hiện các hoạt động tư vấn trong đầu tư xây dựng cho các chủ thể, chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng công trình có nhu cầu trong cả nước về các công việc: Thẩm tra tổng mức đầu tư, tính hiệu quả đầu tư các dự án đầu tư xây dựng, dự toán công trình, xác định định mức, chỉ số giá xây dựng công trình,... đã hướng dẫn và giúp Sở Xây dựng nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước lập định mức dự toán, xây dựng hệ thống đơn giá xây dựng công trình phần xây dựng, khảo sát, sửa chữa, lắp đặt, bảng giá ca máy, giá cước vận chuyển, đơn giá dịch vụ công ích, chỉ số giá xây dựng các loại công trình để công bố phục vụ việc lập và quản lý chi phí trong các lĩnh vực đầu tư xây dựng và hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Tập trung hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm

Ông Lê Văn Cư - Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng

Năm 2018, trên cơ sở nhiệm vụ công tác và yêu cầu công tác quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, Viện Kinh tế xây dựng tiếp tục định hướng chương trình công tác tập trung vào ba nhóm nội dung chủ yếu sau: Tiếp tục thực hiện lộ trình Đề án “Áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2500/QĐ-TTg ngày 22/12/2016. Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện hệ thống công cụ, chỉ tiêu, định mức kinh tế - kỹ thuật, hệ thống cơ sở dữ liệu và thông tin trong đầu tư xây dựng, phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật, nhà ở và thị trường bất động sản làm công cụ phục vụ quản lý nhà nước, cơ sở để các chủ thể có liên quan sử dụng trong lập và quản lý chi phí trên các lĩnh vực và đáp ứng yêu cầu của kinh tế thị trường. Soạn thảo và trình Bộ Xây dựng 3 Thông tư hướng dẫn trong lĩnh vực Kinh tế hạ tầng kỹ thuật đô thị và phát triển đô thị.

Đối với công tác nghiên cứu khoa học, Viện đã xây dựng chương trình khoa học công nghệ trọng điểm giai đoạn 2017-2021, trên cơ sở đó chương trình nghiên cứu khoa học của Viện năm 2018 được thực hiện thông qua việc thực hiện các đề tài Khoa học công nghệ, nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng và các Dự án sự nghiệp kinh tế. Đến thời điểm hiện tại, Viện đã hoàn thành việc xây dựng thuyết minh và dự toán của 7 đề tài khoa học để Bộ phê duyệt danh mục thực hiện trong năm 2018, hoàn thành việc xây dựng thuyết minh, dự toán 22 nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng đăng ký thực hiện từ năm 2018. Ngoài ra, Viện dự kiến tổ chức một số buổi tọa đàm trao đổi những vấn đề chuyên môn trong thực tế phát sinh cần giải quyết; những vấn đề nghiên cứu mang tính chất chiến lược, ảnh hưởng tới việc nghiên cứu của Viện trong giai đoạn trung hạn làm cơ sở xác định hướng phát triển của Viện trong thời gian tới.

Đối với công tác khác, Viện Kinh tế xây dựng tiếp tục hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Viện và các đơn vị trực thuộc sau khi được Bộ phê duyệt chức năng, nhiệm vụ sửa đổi theo Nghị định số 81/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ Xây dựng. Hướng dẫn các địa phương xây dựng, quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường BĐS theo quy định tại Thông tư số 27/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng. Duy trì và phát triển Trang Thông tin điện tử (Website), tăng cường năng lực nghiên cứu xây dựng, lưu trữ, cung cấp, sử dụng và quản lý hệ thống các dữ liệu thông tin kinh tế và thị trường phục vụ quản lý nhà nước ngành Xây dựng nhằm cung cấp những thông tin về kinh tế thuộc các lĩnh vực nghiên cứu của Viện theo chức năng, nhiệm vụ đã được Bộ giao. Phát triển Tạp chí Kinh tế xây dựng là diễn đàn khoa học nhằm trao đổi các vấn đề nghiên cứu, thông tin về các vấn đề kinh tế trong đầu tư xây dựng, VLXD, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật,... và các cơ chế, chính sách có liên quan trong các lĩnh vực nói trên. Mở rộng hợp tác với các trường đại học, các viện nghiên cứu, Hội nghề nghiệp thuộc lĩnh vực xây dựng, đô thị và thị trường BĐS để ngày càng phong phú về nội dung và nâng cao chất lượng của Tạp chí. Cụ thể hóa nội dung, kế hoạch đã được ký kết hợp tác với các tổ chức quốc tế về hoạt động nghiên cứu, đào tạo; tăng cường tổ chức hội thảo, trao đổi, khai thác các thông tin, tư liệu khoa học của thế giới nhằm vận dụng kinh nghiệm vào công tác chuyên môn phục vụ quản lý nhà nước của Bộ. Khối lượng nhiệm vụ công tác năm 2018 của Viện Kinh tế xây dựng rất lớn. Phát huy những thành tích đã đạt được trong việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2018, được sự chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo Bộ, sự hợp tác chặt chẽ của các Cục, Vụ của Bộ và các đơn vị khác có liên quan, chắc chắn Viện sẽ hoàn thành tốt chương trình công tác năm 2018.


Theo báo Xây dựng


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE