Công nhận khu đô thị mới kiểu mẫu
 
Mẫu Tờ trình đề nghị công nhận khu đô thị mới kiểu mẫu
7/25/11 12:00 AM

Điều 6 Quyết định số 734/QĐ-BXD ngày 21/7/2011 về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng quy định :

(Tên chủ đầu tư)

Số:           /TTr

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________________________

.........., ngày......... tháng......... năm 2011

 

                                                     TỜ TRÌNH

                        Đề nghị công nhận Khu đô thị mới kiểu mẫu ……………………

 

                                               Kính gửi: Bộ Xây dựng

 

- Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

- Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị năm 2009;

- Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ – CP ngày 15/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch

  xây dựng;

     - Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

- Căn cứ Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 7/4/2010 của Chính phủ về quản lý không

 gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị;

- Căn cứ Thông tư số …../2011/TT- BXD ngày … /…./2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

 hướng dẫn, đánh giá, công nhận Khu đô thị mới kiểu mẫu;

Chủ đầu tư trình xem xét đánh giá, công nhận Khu đô thị mới kiểu mẫu cho khu……….,  như sau:

I.       Tổng quan:

1.      Địa điểm: phường (xã, thị trấn)…, quận……..(huyện)……………………

2.Vị trí, diện tích và phạm vi ranh giới khu vực quy hoạch:

         - Vị trí và ranh giới khu vực quy hoạch:

                  + Đông giáp: ……………………

            + Tây giáp:     …………………..

            + Nam giáp: ……………………

            + Bắc giáp: ………………………

      -  Diện tích khu vực quy hoạch: …………..ha.

       - Dân số theo quy hoạch:……………….người

II. Quá trình thực hiện và đánh giá chất lượng khu đô thị

             (theo các tiêu chí tại Thông tư số…ngày…của Bộ Xây dựng hướng dẫn đánh giá, công nhận Khu đô thị mới kiểu mẫu)

1. Kết quả điều tra từ việc lấy ý kiến dân cư sống trong khu đô thị

(kết quả khảo sát, các ý kiến đóng góp…).

2. Tóm tắt các ý kiến của UBND cấp huyện, cấp xã quản lý trên đị bàn

(của khu đô thị mới đề nghị công nhận kiểu mẫu);

3. Hồ sơ, bản vẽ trình xem xét, đánh giá, công nhận gồm:

(Liệt kê các văn bản, hồ sơ theo Quy định tại Thông tư)

4. Kết luận và kiến nghị

 

                                                                                        CHỦ ĐẦU TƯ

                                                                                     Đại diện chủ đầu tư


Tài liệu đính kèm bài viết
Mau to trinh_1311557611920.doc (Mau to trinh_1311557611920.doc) Tải về

LIÊN KẾT WEBSITE