Trả lời cử tri
 
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ninh gửi tới Quốc hội trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV
8/22/19 4:06 PM

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ninh gửi tới Quốc hội trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Văn bản số 199/BDN ngày 12/6/2019 với nội dung kiến nghị: “Đề nghị sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản. Lý do đề xuất: Để phù hợp Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14, có hiệu lực từ 01/01/2019. Nếu không sửa đổi, bổ sung các luật liên quan sẽ vướng mắc trong quá trình thực hiện”.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 1992/BXD-QHKT (22/8/2019) xin được trả lời như sau:

1. Để phù hợp với Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2019, Chính phủ đã trình và được Quốc hội thông qua Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2019, trong đó có Luật Xây dựng và Luật Quy hoạch đô thị.

2. Thực hiện Nghị quyết số 78/2019/QH14, ngày 11/6/2019 của Quốc hội về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, Bộ Xây dựng hiện đang dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, trong đó, có một số nội dung sửa đổi để đảm bảo thống nhất, đồng bộ với Luật Quy hoạch, đơn giản hóa thủ tục hành chính và tháo gỡ vướng mắc về điều kiện kinh doanh. Dự kiến dự thảo Luật sẽ trình Quốc hội thảo luận tại kỳ họp thứ VIII, Quốc hội khóa XIV và trình Quốc hội thông qua vào kỳ họp thứ IX, Quốc hội khóa XIV.

Ngoài ra, theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Xây dựng đang rà soát, tổng kết thi hành Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản để đề xuất sửa đổi, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định như ý kiến kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ninh.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1992/BXD-QHKT.


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE