Trả lời cử tri
 
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ninh gửi tới Quốc hội trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV
8/19/19 2:05 PM

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ninh gửi Thủ tướng Chính phủ tới Quốc hội trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo Văn bản số 6225/VPCP-QHĐP ngày 12/7/2019 với dung kiến nghị: “Đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, phân cấp cho UBND cấp tỉnh quyết định, phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng các khu chức năng đặc thù có quy mô dưới 500 ha, đảm bảo phù hợp với định hướng quy hoạch chung, quy hoạch vùng đã được duyệt (UBND tỉnh sẽ có trách nhiệm lấy ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Xây dựng trước khi phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng có quy mô trên 500 ha)”.

Về nội dung này, Bộ Xây dựng đã có công văn 1949/BXD-QHKT (19/8) xin được trả lời như sau:

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014, Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch, tại Khoản 9 Điều 28 Sửa đổi, bổ sung Điều 34 của Luật Xây dựng về thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng, thì: “Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng và quy hoạch nông thôn trong phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh”.

Bộ Xây dựng xin ghi nhận kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ninh và sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1949/BXD-QHKT.


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE