Trả lời cử tri
 
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Tĩnh gửi tới Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV
8/12/19 3:17 PM

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Tĩnh do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 199/BDN ngày 12/6/2019 với nội dung kiến nghị: Đề nghị Bộ Xây dựng rà soát Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch về xây dựng và các văn bản hướng dẫn còn nhiều nội dung bất cập, không phù hợp với thực tiễn, cụ thể như: Tại Khoản 7 Điều 4 Nghị định 11/2013/NĐ-CP về phát triển đô thị yêu cầu phải xin ý kiến Bộ Xây dựng “những khu vực được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã được đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở theo quy hoạch chi tiết của dự án đã được phê duyệt”. Khoản 2 Điều 25 Nghị định 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng yêu cầu phải xin ý kiến Bộ Xây dựng trước khi phê duyệt đồ án  quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng đặc thù có quy mô trên 200 ha...

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 1884/BXD-PTĐT (12/8/2019) xin được trả lời như sau:

Về nội dung kiến nghị của cử tri liên quan đến “Tại Khoản 7 Điều 4 Nghị định 11/2013/NĐ-CP về phát triển đô thị yêu cầu phải xin ý kiến Bộ Xây dựng “những khu vực được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã được đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở theo quy hoạch chi tiết của dự án đã được phê duyệt”: Hiện nay, Bộ Xây dựng đang nghiên cứu, đề xuất các nội dung sửa đổi Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị. Đối với nội dung đề nghị của cử tri tỉnh Hà Tĩnh, Bộ Xây dựng xin ghi nhận, tổng hợp, đề xuất việc tiếp thu và sẽ báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định khi sửa đổi Nghị định số 11/2013/NĐ-CP.

Về nội dung kiến nghị của cử tri liên quan đến “Khoản 2 Điều 25 Nghị định 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng yêu cầu phải xin ý kiến Bộ Xây dựng trước khi phê duyệt đồ án  quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng đặc thù có quy mô trên 200 ha...”: Quy định tại điểm a khoản 2 Điều 25 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng nhằm kiểm soát tốt sự thống nhất, đồng bộ giữa nội dung của quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng với các quy hoạch xây dựng khác trong khu vực; đồng thời góp phần đảm bảo quản lý chặt chẽ, hiệu quả việc sử dụng đất trong lĩnh vực đầu tư xây dựng. Hiện nay Bộ Xây dựng đang chủ trì tổ chức rà soát, tổng kết đánh giá tình hình thực hiện Luật Xây dựng và đang dự thảo Luật sửa đổi một số điều của Luật Xây dựng theo hướng thống nhất, đồng bộ với Luật Quy hoạch và tạo thuận lợi, tháo gỡ vướng mắc trong đầu tư kinh doanh. Bộ Xây dựng xin ghi nhận ý kiến kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Tĩnh để nghiên cứu, đề xuất các nội dung sửa đổi phù hợp.


Trung tâm Thông tin

Nguồn: Công văn 1884/BXD-PTĐT.


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE