Trả lời cử tri
 
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Định gửi tới Quốc hội trước kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV
8/12/19 3:04 PM

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Định gửi tới kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, do Ban Dân nguyện chuyển đến theo văn bản số 199/BDN ngày 12/06/2019 với nội dung kiến nghị: “Cử tri kiến nghị sớm ban hành các nghị định, thông tư hướng dẫn triển khai Luật Quy hoạch năm 2017, làm cơ sở triển khai các quy hoạch liên quan đến đất đô thị. Rà soát, sửa đổi các cơ chế chính sách về quản lý đất đô thị sao cho tích hợp và đơn giản các thủ tục hành chính, giao cho một đơn vị đầu mối theo dõi đối với các dự án đầu tư phát triển đô thị, hạn chế tình trạng nhiều ngành cùng tham gia quản lý. Bổ sung xây dựng các khung chính sách, các cơ chế hỗ trợ cụ thể đẩy mạnh phát triển đô thị đồng bộ, hiệu quả, theo hướng tăng trưởng xanh, phát triển đô thị thông minh”.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 1880/BXD-PC (12/8/2019) trả lời như sau:

1. Về việc ban hành các nghị định, thông tư hướng dẫn triển khai Luật Quy hoạch năm 2017:

Việc xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật Quy hoạch, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch... thuộc trách nhiệm của nhiều Bộ, ngành. Riêng Bộ Xây dựng được Chính phủ giao chủ trì xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng. Nghị định này đã trình Chính phủ tại tờ trình số 43/TTr-BXD ngày 23/04/2019. Ngày 10/6/2019, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 5042/VPCP-CN lấy ý kiến Thành viên Chính phủ đối với dự thảo Nghị định. Bộ Xây dựng đã có giải trình ý kiến của các Thành viên Chính phủ và báo cáo Thủ tướng Chính phủ về dự thảo Nghị định này (văn bản số 1628/BXD-QHKT ngày 11/7/2019).

2. Về việc rà soát, sửa đổi các cơ chế chính sách về quản lý đất đô thị:

Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang chủ trì soạn thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai, Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách về quản lý đất đô thị theo hướng tích hợp và đơn giản các thủ tục hành chính, giao cho một đơn vị đầu mối theo dõi đối với các dự án đầu tư phát triển đô thị, hạn chế tình trạng nhiều ngành cùng tham gia quản lý.

3. Về việc bổ sung xây dựng các khung chính sách, các cơ chế hỗ trợ cụ thể đẩy mạnh phát triển đô thị đồng bộ, hiệu quả, theo hướng tăng trưởng xanh, phát triển đô thị thông minh:

Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 01/2018/TT-BXD ngày 05/01/2018 quy định về chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh, theo đó các chỉ tiêu này được áp dụng để đánh giá thực trạng phát triển đô thị tăng trưởng xanh hàng năm hoặc từng giai đoạn, được so sánh với hiện trạng phát triển đô thị năm cơ sở nhằm đề xuất, phê duyệt và thúc đẩy thực hiện các chính sách, hoạt động xây dựng đô thị tăng trưởng xanh. Trong thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các chính sách, giải pháp khác nhằm đẩy mạnh phát triển đô thị đồng bộ, hiệu quả, theo hướng tăng trưởng xanh, phát triển đô thị thông minh.

Bộ Xây dựng xin ghi nhận ý kiến kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Định và sẽ phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan liên quan để nghiên cứu, đề xuất hướng tiếp thu trong quá trình xây dựng và hoàn thiện thể chế.


Trung tâm Thông tin

Nguồn: Công văn 1880/BXD-PC.


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE