Trả lời cử tri
 
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Định gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 7
8/2/19 4:03 PM

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Định do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 248/BDN ngày 15/7/2019 với nội dung kiến nghị: “Đề nghị Bộ tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và các địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 27/6/2019 về việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ”.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 1823/BXD-QLN xin được trả lời như sau:

1. Sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 27/6/2019 về việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg. Bộ Xây dựng đã có văn bản số 1586/BXD-QLN ngày 08/7/2019 gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị các địa phương khẩn trương triển khai thực hiện chính sách, trong đó có một số yêu cầu cụ thể là:

a) Thực hiện việc hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng theo đúng quy định của Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg, Nghị quyết số 63/NQ-CP, Nghị quyết số 46/NQ-CP, Thông tư số 09/2013/TT-BXD ngày 01/7/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thi hành Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg, Thông tư số 98/2013/TT-BTC ngày 24/7/2013 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc quản lý, cấp phát và thanh, quyết toán vốn hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg nhằm đảm bảo hoàn thành dứt điểm việc hỗ trợ đến hết ngày 31/12/2019.

b) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng và các quy định của các văn bản nêu trên tại địa phương, nhằm đảm bảo việc hỗ trợ công khai, minh bạch.

c) Bộ Xây dựng sẽ tổ chức kiểm tra việc thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng tại một số địa phương vào tháng 9,10/2019 để chuẩn bị cho việc tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện chính sách vào đầu năm 2020.

2. Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục phối hợp với các Bộ: Lao động – Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư trong việc đôn đốc, chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo quy định.


Trung tâm Thông tin

Nguồn: Công văn 1823/BXD-QLN.


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE