Trả lời cử tri
 
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Kiên Giang gửi tới Quốc hội trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV
7/25/19 4:12 PM

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Kiên Giang gửi tới Quốc hội trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV do Ban Dân nguyện của Quốc hội chuyển đến theo Văn bản số 199/BND ngày 12/6/2019 với nội dung kiến nghị “Cử tri kiến nghị sửa đổi, bổ sung Điều 14 nghị định 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị theo hướng: Tùy theo điều kiện đặc thù của địa phương để xác định lập “Quy hoạch chung thị trấn” hoặc lập “Quy hoạch chung khu trung tâm thị trấn”, đồng thời có quy định cụ thể cho công tác quy hoạch đô thị đối với khu vực trong ranh giới hành chính của thị trấn nhưng không thuộc khu trung tâm của thị trấn”.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn1729/BXD-QHKT (25/7) xin được trả lời như sau:

Căn cứ các quy định tại khoản 3 Điều 2 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Điều 9 Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính, thị trấn được hiểu là một đơn vị hành chính cấp xã ở đô thị; khoản 7 Điều 3 và điểm a khoản 1 Điều 18 Luật Quy hoạch đô thị năm 2010 thì quy hoạch chung cần được lập cho toàn bộ ranh giới hành chính của đô thị nhằm tổ chức không gian, hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội và nhà ở trong toàn đô thị phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của đô thị, bảo đảm quốc phòng, an ninh và phát triển bền vững.

Do vậy, việc lập quy hoạch chung thị trấn sẽ xác định và định hướng phát triển cho các khu chức năng trong phạm vi ranh giới hành chính của thị trấn, bao gồm cả khu trung tâm, đảm bảo việc phát triển, kết nối giữa các khu chức năng hài hòa, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Việc lập quy hoạch khu trung tâm thị trấn khi chưa lập quy hoạch chung thị trấn là rất khó khả thi do chưa xác định được phạm vi ranh giới khu trung tâm thị trấn và các định hướng chung trong phát triển đô thị của toàn thị trấn, dẫn tới việc triển khai thực hiện quy hoạch thiếu nhất quán và đồng bộ, gây lãng phí nguồn lực xã hội.

Bộ Xây dựng xin ghi nhận ý kiến nghị của cử tri tỉnh Kiên Giang để nghiên cứu công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, hoàn thiện thể chế trong thời gian tới.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn1729 /BXD-QHKT.


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE