Trả lời cử tri
 
Trả lời kiến nghị của cử tri Thành phố Hồ Chí Minh gửi tới Quốc hội trước kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV
7/25/19 3:19 PM

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri Thành phố Hồ Chí Minh gửi tới kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo Công văn số 199/BDN ngày 12/6/2019 với nội dung kiến nghị: "Đề nghị hướng dẫn cụ thể về mô hình hoạt động của ban quản trị theo Hội đồng quản trị của Hợp tác xã hoặc công ty cổ phần. Vì hiện nay điều này gây khó khăn cho các chủ đầu tư, ban quản trị nhà chung cư, cư dân trong việc xây dựng, lựa chọn mô hình hoạt động của ban quản trị nhà chung cư cho phù hợp với tình hình thực tế tại mỗi chung cư”.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 1728/BXD-QLN (25/7) xin được trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 103 của Luật Nhà ở năm 2014 thì: “Ban quản trị nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu được tổ chức và hoạt động theo mô hình Hội đồng quản trị của công ty cổ phần hoặc mô hình Ban chủ nhiệm của hợp tác xã, có tư cách pháp nhân, có con dấu và thực hiện các quyền, trách nhiệm quy định tại khoản 1 Điều 104 của Luật này.”

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 3 của Thông tư 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng về sửa đổi bổ sung một số quy định của Thông tư 10/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng thì: (1) Ban quản trị nhà chung cư, cụm nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu được thành lập và hoạt động theo mô hình Hội đồng quản trị của hợp tác xã hoặc của công ty cổ phần. Hội nghị nhà chung cư quyết định lựa chọn mô hình hoạt động của Ban quản trị nhà chung cư cho phù hợp với thực tế từng tòa nhà, cụm nhà chung cư. (2) Trường hợp Ban quản trị nhà chung cư được thành lập và hoạt động theo mô hình Hội đồng quản trị của hợp tác xã thì việc triệu tập và tổ chức cuộc họp của Ban quản trị được thực hiện theo quy định của pháp luật về hợp tác xã. Trường hợp Ban quản trị nhà chung cư được thành lập và hoạt động theo mô hình Hội đồng quản trị của công ty cổ phần thì việc triệu tập và tổ chức cuộc họp của Ban quản trị được thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. Việc biểu quyết và ghi biên bản cuộc họp của Ban quản trị nhà chung cư phải tuân thủ quy định tại Điều 25 của Quy chế này.”

Như vậy, theo các quy định của Luật Nhà ở năm 2014 và Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng thì Hội nghị nhà chung cư quyết định lựa chọn thực hiện việc triệu tập và tổ chức cuộc họp của Ban quản trị theo mô hình của Hội đồng quản trị của hợp tác xã hoặc Hội đồng quản trị của công ty cổ phần cho phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà chung cư.

Trong thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục đánh giá về mô hình ban quản trị hiện nay và nghiên cứu đề xuất một số mô hình mới quản lý vận hành nhà chung cư, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định để nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành nhà chung cư.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1728/BXD-QLN.


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE