Trả lời cử tri
 
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Tĩnh gửi tới Quốc hội trước Kỳ họp thứ 6
1/10/19 10:45 AM

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Tĩnh do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 471/BDN thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng với nội dung kiến nghị: “Hiện nay, Quốc hội đã thông qua Luật Quy hoạch; trong đó quy định hệ thống quy hoạch quốc gia không có quy hoạch xây dựng vùng và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù. Với quy định này, quy hoạch xây dựng vùng và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù trong Luật Xây dựng không còn phù hợp với Luật Quy hoạch. Đề nghị Bộ Xây dựng tham mưu điều chỉnh Luật Xây dựng, trong đó lồng ghép quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù vào quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn đảm bảo thống nhất với Luật Quy hoạch”.

Vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 41/BXD-QHKT ngày 09/01/2019 xin được trả lời như sau:

Ngày 20/11/2018 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch (bao gồm cả Luật Xây dựng và Luật Quy hoạch đô thị) đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV. Theo đó, các nội dung quy định về quy hoạch xây dựng vùng đã được tích hợp vào quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh; khu chức năng đặc thù đã được sửa đổi về khái niệm, trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch để phù hợp, thống nhất, đồng bộ với Luật Quy hoạch năm 2017. Như vậy, theo quy định hiện hành, hệ thống quy hoạch xây dựng hiện nay gồm: Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện; quy hoạch xây dựng khu chức năng, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn. Đồng thời, căn cứ Điều 5 Luật Quy hoạch năm 2017, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn là các quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 41/BXD-QHKT.


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE