Trả lời cử tri
 
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Yên Bái gửi tới Kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIV
7/3/18 9:48 AM

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Yên Bái do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 251/BDN ngày 15/6/2018, nội dung kiến nghị như sau: “Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng: Đề nghị sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 36 như sau: Đối với hợp đồng trọn gói, chỉ được điều chỉnh hợp đồng cho những khối lượng công việc bổ sung ngoài phạm vi công việc theo hợp đồng đã ký (đối với hợp đồng thi công xây dựng, hợp đồng cung cấp thiết bị là nằm ngoài phạm vi công việc phải thực hiện theo thiết kế, yêu cầu của hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu; đối với hợp đồng tư vấn là nằm ngoài nhiệm vụ tư vấn phải thực hiện; đối với hợp đồng cho các công việc trước khi có quyết định phê duyệt dự án thì điều chỉnh hợp đồng theo quyết định phê duyệt dự án của cấp có thẩm quyền) và trường hợp bất khả kháng.”  

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 1597/BXD-KTXD ngày 03/7/2018 xin trả lời như sau:

Theo nội dung kiến nghị trên, cử tri tỉnh Yên Bái đề nghị bổ sung “đối với hợp đồng cho các công việc trước khi có quyết định phê duyệt dự án thì điều chỉnh hợp đồng theo quyết định phê duyệt dự án của cấp có thẩm quyền”. Tuy nhiên, các công việc thuộc giai đoạn chuẩn bị đầu tư hầu hết là công việc tư vấn, tức là hợp đồng tư vấn, nếu hợp đồng tư vấn được ký kết giữa các bên theo hợp đồng trọn gói mà đến khi quyết định đầu tư lại được điều chỉnh thì không phù hợp, điều đó sẽ làm thay đổi bản chất trọn gói của hợp đồng, đồng thời làm mất tính công bằng đối với các chủ thể trong quan hệ hợp đồng trọn gói giữa giai đoạn chuẩn bị đầu tư và giai đoạn thực hiện đầu tư. Vì vậy, Bộ Xây dựng đề nghị giữ như quy định trong Nghị định số 37/2015/NĐ-CP để đảm bảo công bằng của hợp đồng trọn gói cho tất cả các chủ thể hợp đồng trong các giai đoạn khác nhau của quá trình thực hiện đầu tư.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1597/BXD-KTXD. 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE