Trả lời cử tri
 
Bộ Xây dựng trả lời Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh
7/28/17 4:19 PM

Bộ Xây dựng đã nhận được Công văn số 415/BDN do Ban Dân nguyện chuyển tiếp kiến nghị của cử tri tỉnh Tây Ninh thuộc thẩm quyền giải quyết Bộ Xây dựng. 

Nội dung kiến nghị: Đề nghị Bộ Xây dựng sớm ban hành văn bản hướng dẫn triển khai dự án nhà ở cho công nhân trong khu công nghiệp theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP, cụ thể như sau:

- Trường hợp chủ đầu tư là doanh nghiệp đã có cơ sở sản xuất trong khu công nghiệp sẽ không thực hiện thủ tục lựa chọn chủ đầu tư và chấp thuận chủ trương đầu tư dự án; mà doanh nghiệp chỉ cần bổ sung dự án nhà ở cho công nhân vào giấy chứng nhận đầu tư.

- Trường hợp chủ đầu tư là doanh nghiệp kính doanh hạ tầng khu công nghiệp chỉ thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án, không thực hiện thủ tục lựa chọn chủ đầu tư dự án theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có công văn 1688/BXD-QLN ngày 25/7/2017 trả lời như sau:

1. Việc lựa chọn chủ đầu tư, quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội (trong đó bao gồm cả dự án nhà ở cho công nhân trong khu công nghiệp) đã được quy định cụ thể trong Luật Nhà ở năm 2014 và văn bản hướng dẫn do cơ quan có thẩm quyền ban hành. Cụ thể :

1.1. Cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện lựa chọn chủ đầu tư theo quy định tại khoản 2 Điều 57 Luật Nhà ở 2014, cụ thể là:

“a) Trường hợp Nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất để xây dựng nhà ở xã hội thì thực hiện lựa chọn chủ đầu tư thông qua hình thức đấu thầu nếu có từ hai nhà đầu tư trở lên đăng ký làm chủ đầu tư hoặc chỉ định chủ đầu tư nếu chỉ có một nhà đầu tư đăng ký làm chủ đầu tư;

b) Trường hợp phải dành quỹ đất trong dự án đầu tư xây dụng nhà ở thương mại để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định tại khoản 2 Điều 16 của Luật này thì giao chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại có trách nhiệm trực tiếp đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trừ trườmg hợp Nhà nước sử dụng diện tích đất này để giao cho tổ chức khác thực hiện đầu tư xây dựng nhà ở xã hội;

c) Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã có quyền sử dụng đất hợp pháp, phù hợp với quy hoạch xây dụng nhà ở, có đủ điều kiện làm chủ đầu tư và có nhu cầu xây dựng nhà ở xã hội thì doanh nghiệp, hợp tác xã đó được giao làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội;

d) Trường hợp xây dựng nhà ở xã hội để bố trí cho người lao động làm việc trong khu công nghiệp ở thì doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp hoặc doanh nghiệp sản xuất trong khu công nghiệp hoặc doanh nghiệp có chức năng kinh doanh bất động sản được Nhà nước giao làm chủ đầu tư dự án.

1.2. Tại khoản 1 Điều 9 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở 2014 quy định các tổ chức, cá nhân trước khi lập dự án đầu tư xây dựng nhà ở (trong đó bao gồm cả dự án nhà ở cho công nhân khu công nghiệp) thì phải làm thủ tục đề nghị quyết định hoặc chấp thuận chủ trưong đầu tư theo quy định của Nghị định này.

1.3 Tại khoản 4 Điều 8 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (trong đó có nhà ở cho công nhân khu công nghiệp) quy định chủ đầu tư dự án thực hiện thủ tục xin chấp thuận, quyết định chủ trương đầu tư; tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt và triển khai dự án xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở và pháp luật có liên quan.

Như vậy, theo quy định của pháp luật về nhà ở và pháp luật có liên quan thì trường hợp chủ đầu tư là doanh nghiệp đã có cơ sở sản xuất trong khu công nghiệp và doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp nếu có nhu cầu thực hiện dự án nhà ở cho công nhân khu công nghiệp thì phải thực hiện thủ tục lựa chọn chủ đầu tư và thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.

2. Bộ Xây dựng xin ghi nhận ý kiến của cử tri tỉnh Tây Ninh về đề nghị giảm bớt các thủ tục trong việc lựa chọn chủ đầu tư và chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân khu công nghiệp và sẽ phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan nghiên cứu ý kiến góp ý nêu trên để đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền xem xét, sửa đổi bổ sung pháp luật về nhà ở và pháp luật có liên quan vào thời điểm thích hợp.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1688/BXD-QLN. 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE