Trả lời cử tri
 
Bộ Xây dựng trả lời Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang
4/17/17 10:01 AM

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 2783/VPCP-QHĐP ngày 23/3/2017 của Văn phòng Chính phủ chuyển tiếp kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Giang gửi tới kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng.

Nội dung kiến nghị: “Hiện nay, vai trò và tầm quan trọng của các KCN, KKT và KCX đang trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế, góp phần tích cực đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và mỗi địa phương. Tuy nhiên, chức năng và nhiệm vụ của Ban Quản lý các KCN còn hạn chế, chưa được quy định rõ ràng trong các Luật, ngoại trừ Luật Đầu tư. Đề nghị khi sửa các luật chuyên ngành liên quan đến: Xây dựng, v.v. thì xem xét quy định nhiệm vụ và chức năng của Ban Quản lý các KCN để trực tiếp và nhanh chóng giải quyết các vấn đề cho doanh nghiệp một cách thuận lợi, nhanh chóng và góp phần tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, tạo sự hài lòng của các nhà đầu tư”.  

Về vấn đề này, ngày 14/4/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 804/BXD-HĐXD xin trả lời Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang như sau: Thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020, Bộ Xây dựng đã tích cực, chủ động thực hiện việc rà soát, cải cách quy trình, đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong hoạt động xây dựng, đề xuất tăng cường phân cấp thẩm định dự án, thiết kế và dự toán xây dựng, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước, thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến và Chính phủ điện tử nhằm góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Trong quá trình rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật Xây dựng, các nội dung kiến nghị nêu trên của cử tri tỉnh Bắc Giang sẽ được Bộ Xây dựng ghi nhận để nghiên cứu, xem xét.

Hiện nay, chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế được quy định tại Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế và được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế. Trong đó, Khoản 21 Điều 1 Nghị định số 164/2013/NĐ-CP sửa đổi Khoản 2, bổ sung Khoản 3 Điều 37 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP quy định Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế (sau đây viết là Ban Quản lý) được thực hiện các nhiệm vụ theo ủy quyền và hướng dẫn của các Bộ, ngành, UBND cấp tỉnh và cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đối với lĩnh vực xây dựng, các nhiệm vụ của Ban Quản lý được quy định cụ thể như sau:

Về quản lý quy hoạch xây dựng: Theo quy định tại Khoản 21 Điều 1 Nghị định số 164/2013/NĐ-CP, Ban Quản lý có trách nhiệm điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đã được phê duyệt của khu công nghiệp, các khu chức năng trong khu kinh tế nhưng không làm thay đổi chức năng sử dụng đất và cơ cấu quy hoạch.

Về quản lý cấp giấy phép xây dựng: Theo quy định tại Điều 103 Luật Xây dựng năm 2014, UBND cấp tỉnh được phân cấp cho Ban Quản lý cấp giấy phép xây dựng đối với công trình xây dựng (trừ công trình xây dựng cấp đặc biệt) trong khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao thuộc phạm vi quản lý, chức năng của Ban này.

Về thẩm quyền thẩm định dự án, thiết kế và dự toán công trình xây dựng: Theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng, UBND cấp tỉnh quyết định việc thực hiện phân cấp hoặc ủy quyền thẩm định dự án, thiết kế và dự toán xây dựng đối với công trình thuộc thẩm quyền thẩm định của Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành cho Ban Quản lý. Nội dung này đã được quy định tại Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng, sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2017.

Về quản lý chất lượng công trình xây dựng: Theo quy định tại Điều 54 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, UBND cấp tỉnh có thể ủy quyền cho Ban Quản lý thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng đối với các công trình thuộc địa bàn quản lý.Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 804/BXD-HĐXD. 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE