Trả lời cử tri
 
Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị của cử tri các tỉnh Phú Thọ, Hưng Yên, Sơn La và An Giang gửi tới kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII
6/23/16 7:00 AM

Ngày 22/6, Bộ Xây dựng đã có công văn 1236/BXD-QLN trả lời kiến nghị của cử tri các tỉnh Phú Thọ, Hưng Yên, Sơn La và An Giang gửi tới kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII. Nội dung kiến nghị:

Kiến nghị của cử tri tỉnh Phú Thọ "Đề nghị Chính phủ cân đối các nguồn lực triển khai thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở tại các địa phương trên địa bàn cả nước trong năm 2016. Hiện việc hỗ trợ triển khai còn chậm; nhiều hộ gia đình đã sửa chữa nhà ở nhưng vẫn chưa nhận được kinh phí hỗ trợ".

Kiến nghị của cử tri tỉnh Hưng Yên "Việc thực hiện Thông tư số 09/2013/TT-BXD ngày 01/7/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở. Hiện nay, các gia đình có công đã sửa chữa, xây xong nhưng vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ. Đề nghị nhà nước quan tâm, chỉ đạo, đôn đốc".

Kiến nghị của cử tri tỉnh Sơn La "Đề nghị Chính phủ xem xét, sửa đổi, bổ sung Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo hướng tăng mức hỗ trợ đối với những hộ gia đình có từ hai người có công trở lên".

Kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang "Đề nghị bổ sung đối tượng chính sách được Nhà nước tặng Huân, Huy chương vào đối tượng được hưởng chính sách theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở".
 

1. Về nội dung kiến nghị của cử tri tỉnh Phú Thọ và tỉnh Hưng Yên: Bộ Xây dựng đã có ý kiến trả lời tại văn bản số 1771/BXD-QLN ngày 12/8/2015 theo đề nghị của Ban Dân nguyện tại văn bản số 208/BDN ngày 26/6/2015 chuyển đến Bộ Xây dựng (xin gửi kèm theo văn bản này).

Hiện nay, Bộ Xây dựng đang phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện việc hỗ trợ về nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg đối với các trường hợp còn lại chưa được cấp kinh phí trong cả nước (trong đó có tỉnh Phú Thọ và tỉnh Hưng Yên).

2. Về nội dung kiến nghị của cử tri tỉnh Sơn La: Mức kinh phí Nhà nước thực hiện hỗ trợ các hộ gia đình có công với cách mạng để cải thiện nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg đã được tính toán trên cơ sở phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của đất nước.

Đối với đề nghị cần tăng mức hỗ trợ cho những hộ gia đình có từ hai người có công với cách mạng trở lên, Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổng hợp các trường hợp này trong cả nước để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

3. Về nội dung kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang: Các đối tượng người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg (được căn cứ vào Điều 1 của Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng) đều thuộc diện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở, trong đó có cả đối tượng được tặng thưởng Huân chương, Huy chương kháng chiến. Theo đó, nếu đối tượng chính sách được Nhà nước tặng Huân chương, Huy chương mà thuộc 12 đối tượng nêu trong Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg thì cũng thuộc diện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở theo Quyết định này.

Đối với những đối tượng chính sách được Nhà nước tặng Huân chương, Huy chương mà không thuộc 12 đối tượng nêu trong Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg thì Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan tổng hợp và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1236/BXD-QLN.
 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE