Tin cải cách hành chính
 
Bộ Xây dựng đẩy mạnh cải cách hành chính trong năm 2019
1/18/19 11:37 AM

Đẩy mạnh cải cách hành chính trong ngành Xây dựng luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Bộ Xây dựng tập trung trong nhiều năm qua. Những thành công bước đầu đã được Chính phủ và người dân đánh giá cao.

Bộ Xây dựng triển khai tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trong những năm qua, Bộ trưởng, tập thể lãnh đạo Bộ Xây dựng đặc biệt quan tâm, chỉ đạo quyết liệt công tác CCHC trong ngành Xây dựng và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Bộ Xây dựng được Chính phủ đánh giá là một trong những Bộ đã có những cải cách mạnh mẽ mạnh mẽ trong việc đơn giản hóa thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Việc rà soát, cắt giảm các điều kiện đầu tư kinh doanh theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ được thực hiện quyết liệt. Tại Hội nghị tổng kết ngành Xây dựng năm 2018, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà cho biết, trong năm 2018, Bộ đã trình và được Chính phủ ban hành Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, trong đó đã thực hiện  bãi bỏ 5 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện không thuộc Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư; đơn giản hóa và bãi bỏ 85% tổng số điều kiện đầu tư kinh doanh. Đồng thời, Bộ Xây dựng tiếp tục rà soát, đề xuất bãi bỏ 04 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện đang được quy định tại Luật Đầu tư để thay bằng hình thức quản lý khác, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp.

Kết quả cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh ngành xây dựng được thể hiện rõ qua chỉ tiêu cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan. Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới, chỉ số cấp phép xây dựng năm 2018 của Việt Nam đạt thứ hạng 21/190 nền kinh tế và là chỉ số có thứ hạng cao nhất trong 10 chỉ số đánh giá môi trường kinh doanh tại Việt Nam. Bên cạnh đó, việc rà soát, cắt giảm điều kiện đầu tư, kinh doanh được cải thiện rõ rệt với việc bãi bỏ tới 89 điều kiện (41,3%), đơn giản hóa 94 điều kiện (43,7%), giữ nguyên 32 điều kiện (15%) trên tổng số 215 điều kiện đầu tư kinh doanh các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. Cấp phép xây dựng trực tuyến cấp độ 3 đã giúp giảm 2/3 số thời gian làm thủ tục. Đồng thời, Bộ Xây dựng đã tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết, cung ứng dịch vụ trực tuyến công tại Bộ được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao.

Bước sang năm 2019, một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Bộ Xây dựng xác định rõ chính là cải cách hành chính, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh. Bộ Xây dựng đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 (Quyết định số 1620/QĐ-BXD ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) nêu ra các nhiệm vụ cụ thể, đó là: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính; công tác chỉ đạo điều hành.

Về cải cách thể chế: tiếp tục nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế, cơ chế, chính sách về các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật, đảm bảo đúng quy trình, tính hợp hiến, hợp pháp, đồng bộ và khả thi; tổ chức kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Xây dựng ban hành; tổ chức rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp, theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ; thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Về cải cách thủ tục hành chính: Tiếp tục rà soát, cắt giảm các TTHC tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; Kiểm soát các quy định về TTHC trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện kiểm soát, rà soát TTHC tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ, đi kèm với công tác theo dõi thi hành pháp luật tại các Bộ, ngành, địa phương liên quan đến chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; Công khai TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và niêm yết TTHC tại trụ sở giải quyết TTHC; Tổ chức, triển khai tiếp nhận và trả kết quả TTHC tại Bộ phận một cửa Bộ Xây dựng, báo cáo kết quả tiếp nhận và trả kết quả TTHC.

Về cải cách tổ chức bộ máy: Đẩy mạnh triển khai thực hiện đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, phát huy cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Xây dựng theo Quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Tiếp tục triển khai và hoàn thành công tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ, tổ chức thực hiện thoái vốn tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước do Bộ Xây dựng là chủ sở hữu; Tiếp tục đổi mới phương thức làm việc của các cơ quan hành chính thuộc Bộ theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Về xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: Tiếp tục thực hiện Đề án vị trí việc làm đối với các đơn vị hành chính và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ; Thực hiện tinh giản biên chế theo đúng mục tiêu đã đề ra, quy định và quản lý chặt chẽ biên chế đối với các cơ quan, đơn vị hành chính trên cơ sở tiêu chuẩn chức danh cán bộ, công chức và vị trí việc làm.

Về cải cách tài chính công: Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; Thực hiện các nhiệm vụ về công tác quản lý tài chính, tài sản tại các doanh nghiệp do Bộ làm đại diện chủ sở hữu…

Về hiện đại hóa hành chính: Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, quản lý nhà nước và thực hiện cải cách hành chính theo Nghị quyết 36a/2015/NQ-CP của Chính phủ về Chính phủ điện tử; xây dựng Cổng thông tin tích hợp hệ thống thông tin trực tuyến và phần mềm một cửa điện tử Bộ Xây dựng; xây dựng nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cơ quan Bộ Xây dựng.

Về công tác chỉ đạo điều hành: Tập trung thực hiện Kế hoạch CCHC giai đoạn 2016-2020 một cách đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tiễn của Bộ; Xác định rõ và đầy đủ trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị thuộc Bộ đối với công tác CCHC; Kiểm tra theo kế hoạch năm 2019 việc thực hiện công tác CCHC tại các cơ quan, đơn vị có liên quan.


Ninh Hoàng Hạnh


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE