Tin cải cách hành chính
 
Quận Nam Từ Liêm: Đẩy mạnh tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019
1/10/19 1:47 PM

UBND quận Nam Từ Liêm vừa ban hành Kế hoạch số 03/KH-UBND, triển khai tuyên truyên công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2019.

Theo đó, nội dung tuyên truyền CCHC, trọng tâm là cải cách TTHC phải bảo đảm đầy đủ, kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật đã được rà soát, sửa đổi, bổ sung, các TTHC đã được đơn giản hóa, mới ban hành; tuyên truyền việc phân cấp thẩm quyền quản lý nhà nước các cấp, đảm bảo các điều kiện cần thiết để thực hiện tốt nhiệm vụ. Thông tin rộng rãi đường dây nóng của quận, đảm bảo nhanh chóng, kịp thời tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức về các quy định hành chính, TTHC. Xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu trong công tác CCHC; tổ chức các buổi tiếp xúc, đối thoại với cá nhân, tổ chức về TTHC, giải quyết TTHC một cách có hiệu quả và chất lượng.

Bên cạnh đó, quận Nam Từ Liêm tăng cường tuyên truyền ứng dụng CNTT trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC tại một cửa, một cửa liên thông tại UBND quận, UBND phường. Qua đó, khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tiết kiệm chi phí của người dân, tổ chức và nguồn lực xã hội.

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền cải cách tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, như: Việc kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận theo quy định; kiện toàn tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc quận theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, gắn với tinh giản biên chế và cải cách tiền lương, từng bước xây dựng chính quyền đô thị hiện đại, hiệu lực, hiệu quả và hội nhập quốc tế.

Tuyên truyền cải cách thể chế, cải cách tài chính công, cơ chế tự chủ tài chính đối với cơ quan hành chính nhà nước thuộc quận; việc thực hiện quyền tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch về tài chính công của các đơn vị; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; rà soát và hệ thống hóa, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND quận không còn hiệu lực, nhất là các văn bản trong về TTHC, giải quyết TTHC một các có hiệu quả và chất lượng. Tuyên truyền việc đổi mới lề lối và phương thức làm việc trong cơ quan nhà nước trong việc thực hiện “Quy tắc ứng xử”, “Văn hóa công vụ”; tăng cường ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước thuộc quận. Đặc biệt là các TTHC mức độ 3 và mức độ 4 được thực hiện tại quận Nam Từ Liêm.


Theo Hà Nội portal


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE