Tin cải cách hành chính
 
Hà Nội: Tăng cường công khai, minh bạch thủ tục hành chính
1/3/19 1:49 PM

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 244/KH-UBND về Công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Kế hoạch bảo đảm đồng bộ các nhiệm vụ kiểm soát TTHC; có chú trọng các nhiệm vụ trọng tâm; Bảo đảm sự phân công, phối hợp rõ ràng, hợp lý trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị; xác định cụ thể, rõ ràng trách nhiệm thực hiện, thời hạn thực hiện và dự kiến sản phẩm.

Huy động sự tham gia, phối hợp của các cơ quan, đơn vị, cá nhân, tổ chức có liên quan trong triển khai, thực hiện để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kiểm soát TTHC.

Nội dung cụ thể: Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách TTHC. Trong đó, tập trung vào trách nhiệm công khai TTHC, giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp, đối thoại về TTHC và việc xử lý phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về TTHC.

Rà soát, đơn giản hóa TTHC, cắt giảm các loại giấy tờ không cần thiết, tiết giảm đến mức thấp nhất chi phí tuân thủ cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính; Kiểm tra hoạt động kiểm soát TTHC, tập trung kiểm tra việc công khai và giải quyết TTHC tại Sở, Ban, Ngành; UBND cấp huyện, cấp xã; việc tuân thủ quy định về cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong tiếp nhận và giải quyết TTHC.

Rà soát, chuẩn hóa TTHC của các cấp trên địa bàn Thành phố. Bảo đảm tất cả các TTHC được công khai theo quy định của pháp luật và quy định của Thành phố; Kiểm soát chặt chẽ TTHC trong dự thảo Quyết định công bố TTHC do Sở, Ban, ngành trình Chủ tịch UBND Thành phố công bố theo thẩm quyền; tăng cường công khai, minh bạch TTHC. Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo quy định của Chính phủ và của UBND Thành phố.

Thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp thành phố, cấp huyện và cấp xã; Xây dựng các kế hoạch nhằm triển khai đồng bộ, có hiệu quả nhiệm vụ kiểm soát TTHC năm 2019.

Đánh giá tác động của TTHC được quy định trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của UBND thành phố Hà Nội thực hiện theo quy trình, cách thức được quy định Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và trong văn bản hướng dẫn thi hành.


Theo Hà Nội portal


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE