Xây dựng nông thôn mới
 
Lào Cai: Tập trung thực hiện tiêu chí quy hoạch trong xây dựng nông thôn mới
1/18/18 11:30 AM

Quy hoạch vùng trồng chè huyện Mường Khương (Lào Cai). (Ảnh: HM)

Trong Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM), công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch (tiêu chí số 1) đóng vai trò then chốt, tạo nền móng để thực hiện các tiêu chí còn lại.

Nhận thức rõ vai trò tiên quyết của công tác quy hoạch trong xây dựng NTM, trong thời gian qua, Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới tỉnh Lào Cai đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương và các đoàn thể nhân dân đồng sức, đồng lòng, thi đua thực hiện. Công tác lập quy hoạch xây dựng NTM cấp xã được triển khai thực hiện hoàn thành từ năm 2011 và được UBND cấp huyện, thành phố phê duyệt 143/143 xã.

Tuy nhiên, ngày 01/3/2017 Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 02/2017/TT-BXD hướng dẫn về quy hoạch xây dựng NTM, đối chiếu với hướng dẫn tại Thông tư trên, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Kế hoạch 197/KH-UBND ngày 06/7/2017 về triển khai thực hiện tiêu chí quy hoạch xây dựng NTM năm 2017 - 2018 trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Trong đó, năm 2017 có 60% số xã đạt tiêu chí quy hoạch, còn lại 40% số xã đạt tiêu chí này vào năm 2018 (tính cả 28 xã đã được tỉnh công nhận hoàn thành xây dựng NTM từ năm 2016).

Theo đó, năm 2017, thực hiện kế hoạch sẽ có 86 xã đạt tiêu chí quy hoạch. Tuy nhiên UBND các huyện, thành phố đề nghị vượt chỉ tiêu kế hoạch này là 99 xã/143 xã, chiếm tỷ lệ 69,2% số xã đạt tiêu chí quy hoạch chung xây dựng xã; số xã còn lại sẽ hoàn thành vào năm 2018.

Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh, Sở Xây dựng đã trực tiếp xuống cơ sở hướng dẫn lập điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chung xây dựng NTM và điều chỉnh bổ sung quy định quản lý quy hoạch xây dựng xã cho 77/99 xã, tổ chức thực hiện quy hoạch chi tiết quy hoạch trung tâm xã, cụm dân cư cho 30/70 xã. Tính đến hết năm 2017, toàn tỉnh có 65/143 xã đạt tiêu chí quy hoạch xây dựng NTM, đạt 45% so tổng số xã.

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện công tác quy hoạch còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế. Nguyên nhân do đồ án quy hoạch của nhiều xã còn chưa chính xác; đo đạc bản đồ thiếu, do chưa hết diện tích đất tự nhiên tỷ lệ 1/10.000, nhiều xã thiếu đĩa CD lưu trữ toàn bộ nội dung thuyết minh và bản vẽ quy hoạch chung xây dựng xã đã được phê duyệt giai đoạn 2010 - 2011. Do đó, khó khăn cho việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chung xây dựng xã và quy định quản lý quy hoạch xây dựng xã. Kinh phí lập, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chung xây dựng xã, cắm mốc chỉ giới xây dựng thiếu chưa đáp ứng yêu cầu.

Như vậy, năm 2018 tỉnh Lào Cai cần hoàn thành tiêu chí quy hoạch cho 78 xã còn lại theo đúng kế hoạch đã đề ra. Yêu cầu cấp bách hiện nay là các huyện, thành phố khẩn trương lập điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chung xây dựng xã và quy định quản lý quy hoạch xây dựng xã theo đúng thời gian quy định; đồng thời cân đối bố trí kinh phí thực hiện công tác này.

Bên cạnh đó, các sở, ngành, địa phương cần phối hợp, quan tâm hơn nữa đối với công tác quy hoạch; tiếp tục rà soát điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp với yêu cầu thực tế; tăng cường tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ chuyên môn, tạo cơ sở vững chắc để hoàn thành chương trình xây dựng NTM. Tiếp tục tuyên truyền vai trò, ý nghĩa của quy hoạch xây dựng NTM để người dân biết và giám sát thực hiện nhằm góp phần thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh./.


Theo dangcongsan.vn


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE